കരുവാളിപ്പ് |ചുളിവുകൾ എന്നിവ അകറ്റി സൗന്ദര്യം വര്*ദ്ധിപ്പിക്കാന്*