ശരീരം ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കാനും ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും നിലനിർത്താനും നമ്മുടെ പൂർവീകരുടെ ആരോഗ്യ രഹസ്യം