വിരുദ്ധാഹാരം കഴിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത്Health tips about Explanation of Incompatible Foods or Viruddha Aahara . The term virudhahara simply means incompatable foods. In this era this concept is very much relevant. Lifestyle diseases are commonly due to the intake of virudhahara .This video help you for getting a good awareness and take care against virudhahara.

പുതിയ അറിവിനും വീഡിയോസിനും Tips For Happy Life സബ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും Youtube ൽ കമന്റ് ചെയ്യുക.
https://www.youtube.com/channel/UCsd...confirmation=1