മുഖക്കുരു, ബ്ലാക്*ഹെഡ്സ് ,മുടി കൊഴിച്ചിൽ,കറുത്തപാട് താരൻ എന്നിവ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം