ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയും കഴിക്കേണ്ട വിധവും

https://youtu.be/ld-J4tNHYJk

dragon.jpg