ഞാൻ സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ്

Printable View