ഇന്ത്യന്* ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്*റെ ഭാവി വിരാട് കോഹ്*ലിയുടെ കരങ്ങളിലായിരിക്കുമെന്ന് മുന്* ഇന്ത്യന്* ക്യാപ്ടന്* സൌരവ് ഗാംഗുലി. കൊല്*ക്കത്തയില്* സ്കൂള്* കുട്ടികളുമായുള്ള ഒരു സംവാദത്തിലാണ് ഗാംഗുലി ഇങ്ങനെയൊരു അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

ടീം ഇന്ത്യയിലെ പുതുതലമുറ കളിക്കാരുടെ പ്രകടനത്തില്* സംതൃപ്തനാണ് ഗാംഗുലി. എന്നാല്* അവര്*ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്* മികവ് തെളിയിക്കാന്* അവസരവും സമയവും നല്*കണമെന്നും ഗാംഗുലി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യന്* ക്രിക്കറ്റിന്*റെ ഭാവി വിരാട് കോഹ്*ലിയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാന്* കരുതുന്നത്. ഏറെ മികച്ച കളിക്കാരെ ഞാന്* കാണുന്നുണ്ട്. അന്താ*രാഷ്ട്ര തലത്തില്* മികവ് തെളിയിക്കാന്* അവര്*ക്കൊക്കെ സമയം നല്*കണം - ഗാംഗുലി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകടനം മികച്ചതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഗാംഗുലി ടീമിന്*റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

More Stills


Keywords:Cricket news, Sports news,Indian cricket captain,cricket players,Team India, Virat Kohli, Ganguly