ലാലിന്റെ സംശയിക്കുന്ന ഭര്*ത്താവ്

ഷാജി എന്*. കരുണും മോഹന്*ലാലും ഒന്നിക്കുമ്പോള്* വാനപ്രസ്ഥത്തിനും മുകളില്* ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും ഇനി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക. കുഞ്ഞുക്കുട്ടന്* എന്ന കഥകളി നടന്റെ അസ്ഥിത്വ പ്രശ്*നമായിരുന്നു വാനപ്രസ്ഥത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

കുഞ്ഞുക്കുട്ടന്* എന്ന കഥകളി നടനെ പ്രണയിച്ച തമ്പുരാട്ടിക്ക് അയാളിലൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോള്* ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാന്* പോലും കുഞ്ഞുക്കുട്ടന്* എന്ന മനുഷ്യനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യത്തില്* കഴിയുന്ന സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും തമ്പുരാട്ടിക്കുമിടയില്* കിടന്നു നീറുന്ന കുഞ്ഞുക്കുട്ടന്* എന്ന കഥകളി നടനെ അവതരിപ്പിക്കാന്* മോഹന്*ലാലിനു മാത്രമേ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നില്ല. ആ വര്*ഷത്തെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ സംസ്ഥാന അവാര്*ഡ് മോഹന്*ലാലിനായിരുന്നു.
ടി. പത്മനാഭന്റെ കടല്* ഷാജി എന്* കരുണ്* സിനിമയാക്കുന്നു എന്നുകേട്ടപ്പോള്* അതിലെ നായകവേഷം തനിക്കു വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആദ്യമെത്തിയത് മോഹന്*ലാല്* തന്നെയായിരുന്നു. സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയെ ഗുരുവിന്റെ പേരു ചേര്*ത്ത് സംശയിക്കുന്ന ഭര്*ത്താവ്, അമ്മ മരിച്ചതിനു ശേഷം മകളോട് എല്ലാംതുറന്നു പറയുന്ന അച്ഛന്*. ഒരുപാടു സാധ്യതയുള്ളൊരു വേഷമാണ് ലാലിന് ഇതില്* ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒഡീസി നര്*ത്തകി കാദംബരിയാണ് ലാലിന്റെ ഭാര്യയായി അഭിനയിക്കുന്നത്.
സംഗീതത്തിലൂടെ അറിയപ്പെടാന്* ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊരു യുവതിയുടെ എല്ലാ മോഹവും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അവളുടെ ഭര്*ത്താവായിരുന്നു. ഭാര്യയോടുള്ള സ്*നേഹം കൊണ്ടായിരുന്നു അയാള്* അതിനെ എതിര്*ത്തത്. അവള്* മരിക്കാന്* കിടക്കുന്ന നേരത്തായിരുന്നു താന്* ചെയ്ത ക്രൂരത അയാള്*ക്കു മനസ്സിലായത്.
ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെ ലഭിക്കാതെ അഭിനയം വെറും കാട്ടിക്കൂട്ടലാകുന്ന കാലത്ത് ലാലിന് തന്റെ കഴിവ് ഏറെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള വേഷമായിരിക്കും ഗാഥയിലെ അച്ഛന്*.