രാജ്യത്ത് നിര്*മിക്കുന്നതോ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതോ ആയ മൊബൈല്* ഫോണിന്റെ റേഡിയേഷന്*(എസ്.എ.ആര്*.) കുറയ്ക്കാന്* സര്*ക്കാര്* നിര്*ദ്ദേശം. ഒരു വര്*ഷത്തിനുള്ളില്* റേഡിയേഷന്* കുറയ്ക്കണം. വീട്*, ഫ്*ളാറ്റ്* എന്നിവയുടെ 35 മീറ്റര്* ദൂരപരിധിക്കുള്ളില്* മൊബൈല്* ടവറുകളുണ്ടെങ്കില്* ടെലികോം വകുപ്പില്* പരാതിപ്പെടാം.

ടവര്* മാറ്റാന്* മൊബൈല്* കമ്പനികള്* തയാറായില്ലെങ്കില്* അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കാവുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്* ഇന്നു മുതല്* നിലവില്* വരും. നിലവില്* അനുവദനീയമായ, കിലോഗ്രാമിന് 2 വാട്*സ് എന്ന എസ്.എ.ആര്*. നിരക്ക് 1.6 വാട്ടായി കുറയ്ക്കണം. ഇതില്* താഴെ എസ്.എ.ആര്*. ഉള്ള ഫോണുകള്* ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനോ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല. പഴയ സ്*റ്റോക്കുകള്* വിറ്റഴിക്കാന്* ഒരു വര്*ഷം വരെ സമയവും നല്*കിയിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ ഫോണുകള്* നിര്*മിക്കുമ്പോള്* ഐ.എം.ഇ.ഐ. നമ്പര്* പോലെ എസ്.എ.ആര്*. എത്രയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. പുതിയ ഫോണുകള്* ഹാന്*ഡ്ഫ്രീ (സ്പീക്കര്*) സംവിധാനമുണ്ടാകണം. സംഭാഷണം കുറച്ച് എസ്.എം.എസ്. സന്ദേശങ്ങള്*ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്*കുക, സംസാരിക്കാന്* ഹെഡ്*സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, കഴിയുന്നതും ലൗഡ് സ്പീക്കര്* ഉപയോഗിക്കുക, ഫോണ്* നെഞ്ചിന് സമീപത്തോ പോക്കറ്റിലോ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റ് നിര്*ദേശങ്ങള്*. പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനായി ടവറുകളില്*നിന്നുള്ള റേഡിയേഷന്* പത്തിലൊന്നായി ചുരുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്* സര്*ക്കാര്* പ്രഖ്യാപിച്ചു.

രണ്ട്* ആന്റിനകളുള്ള ടവറുകള്* ജനാവാസമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളില്*നിന്ന്* 35 മീറ്ററും 12 ആന്റിനകളുള്ള ടവറുകള്* 75 മീറ്റര്* അകലെയായിരിക്കണം സ്*ഥാപിക്കേണ്ടത്*. പൊതുജനങ്ങളില്*നിന്ന്* പരാതി ലഭിച്ചാല്* അന്വേഷിക്കാനും വ്യവസ്*ഥയുണ്ട്*. മാനദണ്ഡങ്ങള്* ഇന്നു മുതല്* നടപ്പില്* വരും. ഇവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്* സേവനദാതാക്കള്* സ്വയം സര്*ട്ടിഫൈ ചെയ്*ത് ടെലികോം എന്*ഫോഴ്*സ്മെന്റ്* മോണിറ്ററിംഗ്* സെല്ലുകളില്* രജിസ്*റ്റര്* ചെയ്യണമെന്ന്* കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രി കപില്* സിബല്* അറിയിച്ചു. മാനദണ്ഡങ്ങള്* ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാല്* അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കും.

More stills

Keywords:Telecom Enforcement,Monitering cell,Towers,TElecom minister,Radiation,hand phone,speaker,Over Radiation Mobiles, out of Range