ഇന്ത്യന്* ഓഹരി വിപണി നാമമാത്ര നേട്ടത്തില്* വ്യാപാരം തുടരുന്നു. സെന്*സെക്സ് 6.64 പോയന്റ് ഉയര്*ന്ന് 17,319.98 പോയന്റിലും നിഫ്റ്റി 5.15 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്* 5,230.55 പോയന്റിലുമാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത്.

ഭെല്*, ടാറ്റാ സ്റ്റീല്*, സ്*റ്റെര്*ലൈറ്റ്, ജിന്*ഡാല്* സ്റ്റീല്*, സണ്* ഫാര്*മ, എന്*ടിപിസി, എല്* ആന്*ഡ് ടി, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്*സ് എന്നീ ഓഹരികള്* നഷ്ടത്തിലാണ്

ഭാരതി എയര്*ടെല്*, ഹിന്ദുസ്ഥാന്* യൂണീലിവര്* എന്നിവയുടെ വില ഉയര്*ന്നു.


Keywords:share market,bhell,tata steel,sterlight,Gindal steel,sun farma,NTPC,L& T, ICICI bank,tata motors,bharathi airtel, hindistan uniliver,business news, share market news,Sensex in red