അസ്വസ്ഥയായ ഭാര്യ കോപാകുലനായ ഒരു ബൌളറേക്കാള്* ഭീകരമായ അനുഭവമാണെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, ക്രിക്കറ്റര്* സച്ചിന്* ടെണ്ടുല്*ക്കര്* ആണ്. ദ്വാര്*കനാഥ് സന്*സ്ഗിരിയുടെ മറാത്തി പുസ്തകമായ സംവദ് ലെജന്*ഡ്സ് ഷി(ഇതിഹാസങ്ങളുമായുള്ള സംഭാഷണം) എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് സച്ചിന്* തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലനായത്.


അസ്വസ്ഥയായിരിക്കുന്ന തന്റെ ഭാര്യയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏതൊരു ബൌളറുടെയും മൂര്*ച്ചയേറിയ ആക്രമണത്തെ നേരിടുന്നതിനെക്കാള്* കഠിനമാണ് എന്നായിരുന്നു സച്ചിന്റെ അഭിപ്രായം. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്* രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിലേറെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള സച്ചിന്* തന്റെ ജീവിതത്തില്* സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മൂന്ന് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പുസ്തകത്തില്* പറയുന്നുണ്ട്. അമ്മ, ആന്റി, ഭാര്യ അഞ്ജലി എന്നിവരാണവര്*.

അമ്മയെപ്പോലെയാകാന്* അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തോടൊപ്പമാണ് അവര്* കുടുംബകാര്യങ്ങളും നോക്കിയിരുന്നത്. ശക്തയായ സ്ത്രീയാണ് അവരെന്നും സച്ചിന്* പറയുന്നു.

സ്കൂളില്* പോകാനുള്ള സൌകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആന്റിയുടേയും അങ്കിളിന്റെയും ഒപ്പം താമസിച്ചതെന്ന് സച്ചിന്* ഓര്*മ്മിക്കുന്നു. പഠനത്തോടൊപ്പം ക്രിക്കറ്റും പരിശീലിക്കാന്* വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്കൂള്* മാറേണ്ടിവന്നത്.

1990-ലാണ് ഭാര്യ അഞ്ജലിയെ സച്ചിന്* പരിചയപ്പെടുന്നത്. തുടര്*ന്ന് 21 വര്*ഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉയര്*ച്ചകളിലും താഴ്ചകളിലും അവര്* താങ്ങായി ഒപ്പം നിന്നു.

ക്രിക്കറ്റിനോട് തനിക്കുള്ള അഭിനിവേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പിതാവാണെന്നും സച്ചിന്* വ്യക്തമാക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരും സഹോദരിയും തന്റെ ജീവിതത്തില്* നിര്*ണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു.


More stills


Keywords:Sachin tendulkar,Wife Anjali,samvad legenders,cricket,cricket news,sports news,father,brother