പ്രഭാതത്തിലെ വ്യായാമത്തിനു ശേഷം മുളപ്പിച്ച ചെറുപയര്* കഴിക്കുന്നതില്* ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്. ശരീരപോഷണത്തിനുള്ള വിറ്റാമിനുകളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി അതില്* ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റാര്*ച്ച്, ആല്*ബുമിനോയ് എന്നിവ യഥാക്രമം 54, 22 ശതമാനം വീതമാണ് ഇതില്* അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദേഹത്തിന്റെ ഓജസ്സിനും, കഫ-പിത്തങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും രക
്തവര്*ദ്ധനവിനും ഈ ധാന്യം അത്യുത്തമമാണ്. നോത്രരോഗികള്*ക്കും, മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവര്*ക്കും നല്ലതെങ്കിലും വാതരോഗികള്*ക്ക് ഹിതമല്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്*. ഫാസിയോളസ് ഔറിസ് എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തില്* അറിയപ്പെടുന്ന ചെറുപയര്* ഇന്ത്യയിലെല്ലായിടത്തും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. പച്ച, മഞ്ഞ നിറങ്ങളില്* കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടുതരം ചെറുപയറുകളില്* മുന്തിയഇനമായി കണ്ടുവരുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ്. ദുഷിച്ച മുലപ്പാല്* ശുദ്ധിയാക്കാന്* 25 മില്ലി ചെറുപയര്* സൂപ്പ് ദിനവും മൂന്നുനേരം കഴിച്ചാല്* മതി. അതുപോലെ ഇതിന്റെ പൊടി താളിയായി ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുന്നത് താരന്* മാറുന്നതിനും ശരീരകാന്തിക്കും ഗുണപ്രദമാണ്. ശിശുക്കള്*ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മൂത്രതടസ്സത്തിന് ചെറുപയര്*, ചെമ്പരത്തിവേര് എന്നിവ ചേര്*ത്ത ഔഷധം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ചെറുപയറും, സമം ഉണക്കലരിയും കഞ്ഞിവെച്ച് പശുവില്* നെയ്യ് ചേര്*ത്ത് കാലത്ത് വെറും വയറ്റില്* കഴിക്കുന്നത് നാഡീപിഴ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്*ക്ക് നല്ലൊരു ചികിത്സയാണ്. വിവിധ ജീവകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാല്* ശരീരപുഷ്ടിയും ബലവും പ്രദാനം ചെയ്യുമെങ്കിലും തടിച്ചവര്* ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നന്ന്. മുളപ്പിച്ച പയര്* കൊണ്ടുള്ള കഞ്ഞി, തേങ്ങയും അല്*പം മധുരം ചേര്*ത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗികള്*ക്ക് ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുവരുന്നു. പനി ശമിപ്പിച്ച് ശരീരതാപം ക്രമീകരിച്ച് പിത്ത-അമ്ള രോഗങ്ങളെ ഭേദമാക്കുന്നതിലും ഇതിന്റെ വിവിധ വിഭവങ്ങള്* ഗുണകരമാകുന്നു..


more stills


Keywords:green gram,fever,fat,heart patients,medicine