എയര്*ടെല്*, വോഡഫോണ്*, റിലയന്*സ്, ഐഡിയ സെല്ലുലാര്* തുടങ്ങിയ മുന്*നിര കമ്പനികളാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.ഈ സേവനത്തിലൂടെ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് അത്യാവശ്യ സന്ദര്*ഭങ്ങളില്* മറ്റൊരാളോട് തന്നെ വിളിയ്ക്കാനോ, മെസ്സേജ് അയയ്ക്കാനോ ആവശ്യപ്പെടാന്* സാധിയ്ക്കും. അല്ലെങ്കില്* സേവനദാതാവില്* നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തുക ബാലന്*സായി കടമെടുക്കാനോനാ, സുഹൃത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടില്* നിന്ന് ബാലന്*സ് ട്രാന്*സ്ഫര്* ചെയ്യാനോ ഒക്കെ സാധിയ്ക്കും.ചില ടെലികോം കമ്പനികള്* സൗജന്യമായി ഈ സേവനം നല്*കുമ്പോള്*, മറ്റ് കമ്പനികള്* ഒരു നിശ്ചിത തുക ഇതിനായി ഈടാക്കാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല കമ്പനികളും, സര്*ക്കിളുകളും മാറുന്നതനുസരിച്ച് സേവനത്തില്* മാറ്റവും ഉണ്ടാകാം.

എയര്*ടെല്*
അക്കൗണ്ട് ബാലന്*സ് ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങളില്* എയര്*ടെല്* ഉപയോക്താക്കള്*ക്ക് കോള്* മി ബാക്ക് സൗകര്യം ഉപയോഗിയ്ക്കാം. അതിനായി #141 ഡയല്* ചെയ്യുക. അപ്പോള്* വരുന്ന സന്ദേശത്തില്*, ഷെയര്* ടോക് ടൈം, ഗിഫ്റ്റ് പാക്ക്, ആസ്*ക്ക് ഫോര്* ടോക് ടൈം, എന്നിങ്ങനെ ചില ഓപ്ഷനുകള്* ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. ഇതില്* നിന്നും ആവശ്യ


മനുസരിച്ചുള്ള ഓപ്ഷന്* തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കള്*ക്ക് മാസത്തില്* 5 കോള്* മി ബാക്ക് മെസ്സേജുകള്* വരെ സൗജന്യമായി അയയ്ക്കാം

വോഡഫോണ്*
ഒരേ സര്*ക്കിളിലുള്ള രണ്ട് വോഡഫോണ്* ഉപയോക്താക്കാള്*ക്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലന്*സ് പരസ്പരം ട്രാന്*സ്ഫര്* ചെയ്യാന്* സാധിയ്ക്കും. ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് ബാലന്*സ് കൈമാറുന്നതിനായി *131* MRP*Friendís number# എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡയല്* ചെയ്യുക. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങള്* *131*25*1234567890# എന്ന് ഡയല്* ചെയ്താല്*, 1234567890 എന്ന നമ്പരുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാലന്*സില്* നിന്നും 25 രൂപ മാറ്റപ്പെടും. ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതിന് വോഡഫോണ്* ഒരു നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല രണ്ട് നമ്പരുകളും വോഡഫോണ്* നെറ്റ് വര്*ക്കില്* ഉപയോഗിയ്ക്കാന്* തുടങ്ങിയിട്ട് കുറഞ്ഞത് 90 ദിവസമെങ്കിലും ആയിരിയ്ക്കണം.

ഐഡിയ സെല്ലുലാര്*
ഐഡിയ ലൈഫ് ലൈന്* എന്ന സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉപയോക്താക്കള്*ക്ക് ബാലന്*സില്ലാതെ ഫോണ്* വിളിയ്ക്കാന്* സാധിയ്ക്കും. 5367 എന്ന് ഡയല്* ചെയ്താല്* 3 രൂപ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പ്രീപെയ്ഡ് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ലഭിയ്ക്കും. ഈ തുകയും, അതിനൊപ്പം ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയും അടുത്ത റീചാര്*ജില്* നിന്ന് ഐഡിയ ഈടാക്കും. കേരളത്തില്* *444# എന്ന് ഡയല്* ചെയ്താല്* 4 രൂപ ഇപ്രകാരം നേടാനാകും. അടുത്ത റീചാര്*ജില്* 5 രൂപ കമ്പനി ഈടാക്കും.
വോഡഫോണിലേത് പോലെ ഐഡിയയിലും കുറഞ്ഞത് 90 ദിവസം പൂര്*ത്തിയാക്കിയ അക്കൗണ്ടുകള്*ക്കേ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകൂ.

റിലയന്*സ്
റിലയന്*സിന്റെ മേരാ നെറ്റ്*വര്*ക്ക് സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉപയോക്താക്കള്*ക്ക് ബാലന്*സില്ലാതെ ഫോണ്* വിളിയ്ക്കാന്* സാധ്യമാണ്. ഈ സേവനം ലഭ്യമാകാന്* ACT CC എന്ന് 53739 എന്ന നമ്പരിലേയ്ക്ക് എസ്എംഎസ് അയച്ചാല്* മതിയാകും.


More stillsKeywords:Reliance,Airtel,Vodafone,Balance,SMS,Idea life line,call me back,Reliance Mera Network,Idea Sellular,gift pack