കേട്ടവര്* കേട്ടവര്* മൂക്കത്ത് വിരല്* വച്ചു. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നല്ലൊരു ആണ്*കുട്ടിയായ മൈക്ക് ടൈസന്* പെണ്ണായ വാര്*ത്ത കേട്ടാണ്. ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യന്* മൈക്ക് ടൈസന്* ലിംഗമാറ്റ ശസ്*ത്രക്രിയക്ക്* വിധേയനായി. 16 മണിക്കൂര്* നീണ്ട ശസ്*ത്രക്രിയ വിജയമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്* മിഷേല്* എന്ന പേരിലാണ്* ടൈസന്* അറിയപ്പെടുന്നത്*! ഇങ്ങനെ പോയി വാര്*ത്തകള്*!


ബ്രിട്ടണിലെ ആക്ഷേപഹാസ്യ വെബ്*സൈറ്റായ 'ന്യൂസ്* ബിസ്*ക്കറ്റാ'ണ്* നവംബര്* അവസാനമാണ് ടൈസന്* പെണ്ണായ വാര്*ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്*. കളിയാക്കി വിട്ട വാര്*ത്ത കാര്യമായപ്പോള്* പുലിവാല് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് വെബ്സൈറ്റ് അധികൃതര്*. വാര്*ത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ സൈറ്റില്* ആഫ്രിക്കയില്* നിന്നുളള സന്ദര്*ശകരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വര്*ദ്ധിക്കുകയുംസൈറ്റ്* പലതവണ നിശ്ചലമാവുകയും ചെയ്*തു!

സംഭവം തമാശയാണെന്ന്* അറിയാതെ ആഫ്രിക്കന്* സൈറ്റുകള്* ഈ വാര്*ത്ത വളരെ ഗൗരവത്തോടെ റിപ്പോര്*ട്ട്* ചെയ്*ത് പുലിവാലുപിടിച്ചു! 'സ്*റ്റാന്*ഡേര്*ഡ്*', 'സ്*പൈഘാന', സാംബിയന്*വാച്ച്*ഡോഗ്* എന്നീ സൈറ്റുകളാണ്* ന്യൂസ്*ബിസ്*കറ്റ്* സൃഷ്*ടിച്ച വാര്*ത്ത ഗൗരവമാണെന്ന്* കരുതി റിപ്പോര്*ട്ട്* ചെയ്*തത്*.More stillsKeywords:Mike Tisen,Mishel,Standerd,Spykhana,Sambianwatchdog,rep orts,surgery,news biscut