മകരമാസത്തിലെ പൂയം നാളാണ് തൈപ്പൂയമായി ഹിന്ദുക്കള്* ആഘോഷിക്കുന്നത്. താരകാസുരന്*റെ ചെയ്തികളില്* നിന്നും സുബ്രഹ്മണ്യന്* ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച നാളാണിത്. സുബ്രഹ്മണ്യന്* ജനിച്ച ദിവസമാണ് ഇതെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട്.ഏന്നാല്* സുബ്രഹ്മണ്യന്*റെ നാള്* വിശാഖമാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കാര്യമെന്തായാലും , കേരളത്തിലേയും തമിഴ്നാട്ടിലേയും ഭക്തജനങ്ങള്*:ക്ക് ഇത് പുണ്യദിനമാണ്. സാക്ഷാല്* പരമശിവന്*റെ പുത്രനായ സുബ്രഹ്മണ്യന്*റെ ജനന ദിവസം മുരുക ക്ഷേത്രങ്ങളില്* ഏറെ പ്രധാനമാണ്. കാവടിയാട്ടവും മറ്റ് പ്രതേൃക പൂജകളും ഈ ദിവസം മുരുക ക്ഷേത്രങ്ങളില്* നടക്കുന്നു. പരമശിവന്*റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായാണ് സുബ്രഹ്മണ്യനെ ഹിന്ദുപുരാണങ്ങള്* വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ്യം എന്നത് ശിവനെ കുറിക്കുന്നു. അതിനോട് ശ്രേയസിനെ കുറിക്കുന്ന സു എന്ന ഉപസര്*ഗ്ഗം ചേര്*ത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന പേരുണ്ടായെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു.

വേദഗോബ്രാഹ്മണരുടെ രക്ഷകര്*ത്താവെന്നും ഈ പദത്തിനര്*ഥമുണ്ട്. അസുരരാജാവയ താരകാസുരനെ ജയിക്കാന്* ദേവന്മാര്*ക്കാവില്ലായിരുന്നു. ബാല്യത്തിലേ തപസനുഷ്ഠിച്ച് ബ്രഹ്മാവില്* നിന്ന് അസുരരാജാവ് നേടിയ വരമായിരുന്നു അതിനു കാരണം.
വരപ്രകാരം താരകാസുരനെ വധിക്കാന്* ഏഴു നാള്* മാത്രമുള്ള കുട്ടിയെക്കൊണ്ടേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. വരസിദ്ധിയാല്* അഹങ്കാരിയായ താരകാസുരനാണ് അന്ന് ത്രിലോകങ്ങളും ഭരിച്ചിരുന്നത്. താരകാസുരനെ വധിക്കാന്* ശിവനില്* ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂയെന്ന് ദേവന്*മാര്* മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാല്* സതി ആത്മഹത്യചെയ്ത വേദനയില്* എല്ലാം വെടിഞ്ഞ്
തപസനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാന്*. തുടര്*ന്ന് ദേവന്മാരൊരുക്കിയ നാടകമാണ് സതിയുടെ പുനര്*ജന്മമായ പാര്*വ്വതിയുടെയും ശിവന്*റെയും വിവാഹത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.

സ്കന്ദ പുരാണത്തിലെ ശിവരഹസ്യ ഖണ്ഡത്തിലുള്ള സംഭവ കാണ്ഡത്തിലാണ് സ്കന്*ദോല്*പ്പത്തിയെ പറ്റി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. താരകാസുരന്*റെ നിഗ്രഹത്തിനായി ദേവന്മാര്* പ്രാര്*ഥിച്ചതിന്*റെ ഫലമായി പാര്*വതീ പരിണയം നടക്കുന്നു. ശിവപാര്*വതീ സംയോഗത്തില്* പുറത്തുവന്ന രേതസ്സ് ഭൂമിയാകെ നിറഞ്ഞു. ഭൂമിദേവിക്ക് അത് താങ്ങാന്* കഴിയാതെ വന്നപ്പേള്* ദേവകള്* ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അഗ്നി ആ രേതസ്സ് ഭക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ, രേതസ്സിന്*റെ ശക്തിയാല്* അഗ്നിയുടെ തേജസ്സ് കുറഞ്ഞു. ഒടുവില്* ശിവരേതസ്സിനെ അഗ്നി ഗംഗയുടെ ഉല്*ഭവസ്ഥാനത്തുള്ള ശരവണ പൊയ്കയില്* (ഞറുങ്ങണ പുല്ലുള്ള വനം) നിക്ഷേപിച്ചു. ആ ശിവബീജമാണ് കുഞ്ഞിന്*റെ രൂപം പ്രാപിച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യനായത്. ശരവണഭവന്* എന്ന് പേരുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ്.
കൃത്തികകള്* എന്ന പേരുണ്ടായിരുന്ന ആറു ദേവിമാര്* സുബ്രഹ്മണ്യനെ കണ്ടെത്തി വളര്*ത്തി, അങ്ങനെ കാര്*ത്തികേയനായി. കുഞ്ഞിനു മുല നല്*കാനെത്തിയ ഈ അമ്മമാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാന്* കുഞ്ഞ് ആറു
മുഖങ്ങള്* സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെ അറുമുഖന്* അഥവാ ഷണ്മുഖനായി. ആറുമുഖങ്ങള്* യോഗ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഷഡാധാരങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്. പരാശക്തിയായ ശ്രീപാര്*വതി ആറു തലകള്*ക്ക് മുലപ്പാല്* നല്*കുന്നതോടെ കുഞ്ഞ് ഏകശിരസ്സ് സ്കന്ദനായി മാറി.


More stills


Keywords:Lord Subrahmanyan,Thaipooyam,shivaparvathy,tharakasuran ,skanda puranam