രാത്രി പെയ്ത മഴ..
പാതി പെയ്ത്,
പാതി തോര്*ന്ന്,
പാതി പെയ്യാതെ പെയ്ത്
പിന്നെയുമോരോ തുള്ളി
അമ്പുകളായി എയ്ത്,
എന്റെ ജനല്*ച്ചില്ലില്* ചിത്രങ്ങള്* നെയ്ത്,
പകലിന്റെ പകയെല്ലാമികഴ്ത്തി,
ഇടക്കേതോ കാറ്റിന്റെ തോളത്തുമേറി
ചാഞ്ചാടി വന്നൊരു മഴ!

മഴയുടെ താരാട്ടു കേള്*ക്കാനായ്
ഞാനെന്റെ ജാലകവാതില്*
മെല്ലെത്തുറന്നപ്പോള്*
ഒരു മിന്നല്* വന്നെന്റെ കണ്ണുപൊത്തിക്കളഞ്ഞു!
പിന്നെയൊരു മേഘഗര്*ജ്ജനവും!

പെട്ടെന്നെന്റെ മനസ്സിലെ
പാട്ടുകളെല്ലാം നിലക്കുന്നു;
എന്റെ മനസ്സിന്*റെ തുറന്നിട്ട
ജാലകം കൊട്ടിയടക്കുന്നു;
അകന്നുപോയ ഉറക്കത്തിന്റെ
വഴിതേടി വീണ്ടും
അലയുവാന്* തുടങ്ങുന്നു ഞാന്*!

Gallery

Keywords: poem, malayalam poem, kavithakal, malayalam kavithakal, kavitha rathrimazha