അകലെയായി ഞാന്* പോയ്മറയവെ ..
അരികിലായി നിന്നോര്*മ്മകള് * മാത്രം...
വിഷാദപ്പൂക്കളില ്* പുഞ്ചിരിതേന്* നിറയ്ക്കുവാന്*. ..
നിറയുമാ കണ്ണുകളിലെ വിടരുന്ന സന്തോഷത്തേന്* നുകരുവാന്*..
വരുമൊരുനാള്* ...
ഈ ദൂരമൊരു മുള്*വേലി തീര്*ക്കിലും മരീചികയെങ്കിലും
നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്* പാല്നിലാപ്പുഴ
കൊതിപ്പിക്കുന്ന ു എന്നെയേറെ...
ഇനിയുമൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കില ്*..
അതിലും ഞാനും നീയുമുന്ടെങ്കില ്*...
നിന്* ചാരെയായി ഉണ്ടാവേണമെനിക്ക വസാനശ്വാസംവരെ..
ഉണ്ടാവേണമെനിക്ക െന്* ശ്വാസം നിലക്കും വരെ...


Keywords:songs,poems,kavithakal,love songs,love poems,sad songs,pranaya geethangal