സ്ഥിരമായ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത മൊബൈല്* നമ്പരുകള്* മൊബൈല്* കമ്പനികള്* അടിച്ചുമാറ്റി അടുത്തയാള്*ക്ക് കൊടുക്കുന്ന നടപടിക്ക് ട്രായ് തടയിട്ടു. ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന നമ്പരുകള്* ഡീ ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നടപടിക്കാണ് ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അഥോറിറ്റിയുടെ (ട്രായി) നിബന്ധന.


മാര്*ച്ച് 22ന് പ്രാബല്യത്തില്* വരുന്ന പുതിയ നിബന്ധനയനുസരിച്ച്, അക്കൗണ്ടില്* 20 രൂപയെങ്കിലും ബാലന്*സുള്ള അവസരത്തില്* നമ്പരുകള്* ഡീ ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യാന്* കമ്പനികള്*ക്ക് അവകാശമില്ല.

പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈല്* നമ്പരുകള്* 90 ദിവസത്തില്*ക്കൂടുതല്* ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാല്* അക്കൗണ്ടില്* ബാലന്*സ് 20 രൂപയില്* താഴെ ആണെങ്കില്* ഡീ ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യാം.
ഉപയോഗം കുറഞ്ഞ നമ്പരുകള്* സൂക്ഷിക്കുന്നവര്* ബാലന്*സ് മിനിമം 20 രൂപ സൂക്ഷിച്ചാല്* നമ്പര്* നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.


More stills


Keywords:Mobile phone,Balance,mobile company,account balance,prepaid mobile,Tray