പപ്പായയില ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിതര്*ക്ക് ജീവന്* രക്ഷാ ഔഷധമായി മാറുകയാണ്. കേരളത്തില്* മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടും ഡെങ്കിപ്പനിയുണ്ടാക്കുന്ന മാരകമായ ഫലങ്ങള്*ക്കെതിരെ പപ്പായയില സത്ത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്*ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം പെട്ടെന്നു കുറയുന്നതാണ് ഡെങ്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഖ്യപ്രശ്*നം. പപ്പായയുടെ മധ്യമ മൂപ്പുള്ള ഇലകളുടെ സത്ത് എടുത്ത് രണ്ടു സ്പൂണ്* വീതം ആറ് മണിക്കൂര്* ഇടവിട്ട് രോഗികള്*ക്ക് നല്*കുന്നതിലൂടെ പ്ലേറ്റ് ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭോപ്പാലിലെ 'ഇന്ത്യന്* ഇന്*സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്*മെന്റ് ', മലേഷ്യയിലെ എ.ഐ.എം.എസ്.ടി. യൂണിവേഴ്*സിറ്റി, ശ്രീലങ്കയിലെ ശ്രീജയവര്*ധനേപുര ഹോസ്പിറ്റല്*, പാകിസ്താനിലെ ക്വയിദ് -ആസം യൂണിവേഴ്*സിറ്റി തുടങ്ങി പല സ്ഥാപനങ്ങള്* ഇതു ശാസ്ത്രീയമായി ഫലവത്താണെന്നു കണ്ടെത്തി.

പപ്പായയിലയിലുള്ള അമ്പതോളം ഔഷധഘടകങ്ങളാണ് ഈ ഗുണത്തിനു കാരണം.


More stillsKeywords:Pappaya,pappaya plant images,pappaya fruits,pappaya leaf,pappaya Health Tips