പറയാതെ പൊയതെന്തെ എന്നെ
അറിയാതെ പൊയതെന്തെ........
സ്വപ്നങ്ങളുറങ്ങുന്ന തംബുരു മീട്ടി
കാത്തിരുന്നില്ലേ നിക്കായി ഞാന്*

പാരിജാതത്തിന്*റെ പൂക്കളിറുത്തുഞാന്*
പൂമുഖ വാതിലില്* കാത്തിരിക്കും
നീ വരും നേരമെന്* കാതില്* പറയും.......
എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ട്മെന്ന്...

എവിടെ പറന്നു പോയി നീ കിനാ തുമ്പി
ഒരു നേര്*ത്ത തുവലില്* എന്* ഹൃദയം കവര്*ന്നു
നിഴലേകുമീ വഴിത്താരയില്*
അഴല്* മൂടി അകലുന്നോ നീ..

ഒരു വാക്കിന്* നോവും,
ഒരു നോക്കിന്* നനവും .
നിധിപോല്* തേടി തേടി ഞാനിരിക്കെ ..
എവിടെ പോയി മറഞ്ഞു നീ ?

ഒരു രാവില്* നീ തന്ന പ്രണയവും
വിരല്* നീട്ടിയെന്*റെ മണിവീണയില്* ..
ഒരു നേര്*ത്ത നിശ്വാസമായ്...
അറിയാതെ പോകയോ നീ രാഗമേ... ??

ഇനി നീ വരാ രാവുകള്* ....
വിരഹത്തിന്* പാടവേ...
ഒരു മാത്ര തെന്നല്* പോല്* , അരികില്* -
വന്നെന്* മുടിയില്* തഴുകി പോകുമോ... ??

അറിയില ഇനി എത്ര ദൂരം
അറിയാത്ത വഴിയില്* അലയുവാന്*.
അരികെ വരൂ നീ , മിഴിതേടും..
അലിവോലും മെന്* സ്നേഹതുമ്പി.

പറയാന്* മറന്നപോയ വാക്കുകള്*
ഓര്*ത്തിന്നു വിതുമ്പുന്നു ഞാനും
ഒരു വാക്കിലും പകരാതെ ..
മറുവാക്കായ്* നില്*പിതു പ്രണയവും

എഴുതാനറിയില ഒന്നുമേ ...
എഴുതി തീരില്ല ഒരുനാളിലും ,
പറയാന്* മടിച്ച അനുരാഗവും
പകരാന്* കൊതിച്ച സ്നേഹവും.

പലനാള്* പകല്* ,കാത്തു കൊഴിഞ്ഞു ..
പുലര്*മഞ്ഞില്* പൂത്ത പൂക്കളും...
ഒരു നാള്* നീ വരുമെന്ന ..
കനവും ,വെറുതെയോ....?

കരയാന്* ഇനിയില്ല കണ്ണുകള്* ...
കനല്* പൂക്കളായിന്നു മാറി ..
അരികില്* ഒരു കളിവാക്കുമായ് വീണ്ടും ,
ഒരു മാത്രയെങ്കിലും വരികില്ലയോ.....


Keywords:songs,poems,kavithakal,pranaya geethangal,love songs