പാല്*-2 ഗ്ലാസ്
ബദാം-4
പിസ്ത-4,8
വാള്*നട്ട്-2
ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി-അര ടീസ്പൂണ്*
പഞ്ചസാര
ചോക്കലേറ്റ് സോസ്

പാല്* തിളപ്പിക്കുക. നട്*സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചു നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇവ വറുത്തു പൊടിച്ചാല്* പെട്ടെന്നു പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും. പഞ്ചസാരയും ഇവയ്*ക്കൊപ്പം പൊടിച്ചെടുക്കാം. തിളപ്പിച്ച പാലിന്റെ ചൂടാറുമ്പോള്* നട്*സ് പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്കു ചേര്*ക്കാം. എലയ്ക്കാപ്പൊടിയും ചേര്*ത്തിളക്കുക. മിശ്രിതങ്ങള്* ചേര്*ത്ത പാല്* ഫ്രിഡ്ജില്* വച്ചു തണുപ്പിയ്ക്കുക. ഇത് പുറത്തെടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ചേര്*ത്ത് കുടിയ്ക്കാം. വേണ്ടവര്*ക്ക് ഇതില്* ഐസ്*ക്രീമും ചേര്*ക്കാം. മേമ്പൊടി നട്*സ് കൂടുതലെടുത്തു വറുത്തു പൊടിച്ചു വച്ചാല്* അല്*പകാലം ഇരിയ്ക്കും. ഇത് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് മില്*ക് ഷേയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയുമാകാം.


More stills


Keywords:Nuts milk shaike,cool drinks,drinks recipes