മഹാഭാരതത്തില്* സുപ്രധാനമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആയിരകണക്കിന് മുഹൂര്*ത്തങ്ങളുണ്ട് ...ഇക്കൂട്ടത്തില്* എല്ലാ സുമനസ്സുകള്*ക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സന്ദര്*ഭമാണ് ഭീഷ്മാചാര്യരുടെ അന്ത്യമെന്നത്...ഭീഷ്മാചാര്യര്* ശരശയ്യയില്* കിടക്കുന്ന അവസരം..മനുഷ്യന് വന്നുചേരാവുന്ന നിരവധി പ്രതിസന്ധികള്*ക്ക് ഭീഷ്മാചാര്യര്* ഉത്തരം നല്*കുന്നുണ്ട്...ഈ കലിയുഗത്തിലും നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് പകര്*ത്താന്* കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം...ഭീഷ്മാചാര്യരുടെ ദുഃഖം കണ്ടു ധര്*മ്മപുത്രര്* ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി ശ്രമിച്ചു...
എത്ര മഹാനായിരുന്നാലും അനുഭവിക്കേണ്ട ദുരിതങ്ങള്* അനുഭവിക്കുകതന്നെ വേണം..ഭീഷ്മര്* ഈ അവസരത്തില്* ധര്മ്മപുത്രരോട് ഗൌതമിയെന്ന വൃദ്ധയുടെ കഥ പറഞ്ഞു...ഗൌതമിയുടെ കഥ ആലോചനാമൃതമായിമാറുന്നു....

സാത്വികയായ ഒരു വൃദ്ധയാണ് ഗൌതമി...തികച്ചും ഈശ്വരഭക്ത...എല്ലാ സല്*ഗുണങ്ങളുടെയും വിളനിലം ...വനത്തില്* അവര്* ഏകയായി കഴിയുന്നു...ആകെയുള്ളത് ഒരു പുത്രനാണ് .. ഗൌതമിക്ക് തന്റെ പുത്രനേക്കാള്* പ്രിയപ്പെട്ടതായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്* മറ്റൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല്ല....ഗൌതമിയുടെ പുത്രനും ഗുണസമ്പന്നനാരുനു..ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ ഒരു യുവാവ്,....അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം സംഭവിക്കാന്* പാടില്ലാത്തത് സംഭവിച്ചു...
ഗൌതമിയുടെ പുത്രന്* വനത്തിലൂടെ നടന്നുവരുന്നു...ഒരു സര്*പ്പം ആ യുവാവിനെ കടിച്ചു...സര്*പ്പദംശനമെറ്റ യുവാവ് തല്*ക്ഷണം മൃതിയടഞ്ഞു...
ഗൌതമിക്ക് ഈ ദുഃഖം താങ്ങാന്* കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് സ്വാവാഭികം..കനത്ത ദുഃഖം വരുമ്പോള്* അത് ക്ഷോഭാമായി മാറും..കുറ്റവാളി ആരെന്നു അറിയുമ്പോളാണ് ദേഷ്യമുണ്ടാകുക...ഇവിടെ സര്*പ്പമാണ് കാരണമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ഗൌതമിയുടെ നിയന്ത്രണം തെറ്റി...തന്റെ വ്യകതിപരമായ എല്ലാ സിദ്ധികളെയും പുറത്തെടുക്കാന്* തന്നെ ഗൌതമി തീരുമാനിച്ചു...അര്*ജ്ജുനകന്* എന്ന വ്യക്തിയെ ഗൌതമി വിളിച്ചു വരുത്തി ..ഗൌതമിയുടെ അഞ്ജാനുവര്*ത്തിയാരുന്നു അര്*ജ്ജുനകന്* ...കുറ്റവാളിയായ സര്*പ്പത്തെ എത്രയും വേഗം പിടിച്ച ശേഷം കണ്മുന്നില്* ഹാജരാക്കാന്* ആരുന്നു കല്*പ്പന...അര്*ജ്ജുനകന്* ആ ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്തു ...കുറ്റവാളിയായ സര്*പ്പത്തെ പിടിച്ചു ഗൌതമിയുടെ മുമ്പില്* ഹാജരാക്കിയപ്പോള്* ആ സര്*പ്പം പറഞ്ഞു "ഞാന്* നിരപരാധിയാണ് "..
നീ എങ്ങനെയാണ് നിരപരാധിയാകുക ..?.."....സര്*പ്പം തുടര്*ന്നു...
"കാലനാണ് യഥാര്*ഥ കുറ്റവാളി ഞാന്* ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് ..
ഗൌതമി നിസ്സാരക്കാരിയല്ല ..കാലനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള തപശക്തി ഗൌതമിക്കുണ്ട് ...ഗൌതമി തന്റെ സിദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കാലനെ മുമ്പില്* വരുത്തി ...ചോദിച്ചു...?.."എന്തിനാണ് എന്റെ പുത്രനെ ശിക്ഷിച്ചത് ...?കാലന്* പറഞ്ഞു..
"ഞാന്* ആരെയും രക്ഷിക്കുന്നില്ല ശിക്ഷിക്കുന്നുമില്ല ലോകത്തിന്റെ വ്യാകരണമനുസരിച്ച് ഞാന്* പ്രവര്*ത്തിക്കുന്നു...കാലം അവസാനിക്കുന്നു എന്നതിന് കാലനായ ഞാന്* പ്രതീകാത്മകമായി നിലകൊള്ളുന്നു..."
ഇതൊന്നും എനിക്ക് കേള്*ക്കണ്ട..എന്റെ പ്രിയ പുത്രന്* എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്...?
"കര്*മ്മഫലം ആരും അനുഭവിച്ചേ പറ്റു..കര്മ്മഫലത്തില്* നിന്നും ആര്*ക്കും മോചനമില്ല...ഗൌതമി ചെയ്ത കര്*മ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ടാണ് പുത്രാ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്.....
ഞാന്* ഇനി എന്ത് ചെയണം...?

"അനുഭവിക്കുക ഫലം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക ...കര്*മ്മഫലം ഏറ്റെടുക്കാന്* ഗൌതമി ഗൌതമി തയ്യാറായിരുന്നു...അവര്* ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല ...ഈ കഥ പറഞ്ഞ ശേഷം ഭീഷ്മര്* പറഞ്ഞു ..ഞാന്* എന്റെ കര്*മ്മഫലം ശരശയ്യയില്* കിടന്നു അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു..വളരെ വലിയ ഒരു ഗുണപാഠം ഇതില്*നിന്നു പഠിക്കാനുണ്ട്..പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളില്* പതറിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല...അത് ഏറ്റെടുക്കുക..പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടുക..അനര്*ഹമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും നമുക്ക് വന്നുചേരുകയില്ല...

More stills
Keywords:short stories,panchathanthrakadhakal,moral stories,stories, malayalam stories,puranakadhakal