ട്രെയിന്* ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതില്* യാത്രക്കാര്* നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്*ക്ക് അറുതിവരുത്താന്* ഐആര്*സിടിസി പുത്തന്* സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നു. വരുന്ന ജൂലൈ മുതല്* വെറും ഒരു എസ്എംഎസിലൂടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ്* ബുക്ക്* ചെയ്യാന്* എസ്*എംഎസ്* അയക്കേണ്ട നമ്പര്* ഉടന്* തന്നെ ഐആര്*സിടിസി പ്രഖ്യാപിക്കും. ജൂലൈ ഒന്നു മുതല്* ആണ് ഇത് പ്രാബല്യത്തില്* വരിക.


എസ്*എംഎസ്* ബുക്കിംഗിനായി യാത്രക്കാര്* ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്* നമ്പര്* ഐആര്*സിടിസിയിലും കൂടാതെ ഒരു ബാങ്കിലും രജിസ്*റ്റര്* ചെയ്യണം. പണമിടപാടിന് അംഗീകാരം നല്*കുന്നതിനായി ബാങ്ക്* MMIDയും(മൊബൈല്* മണി ഐഡന്റിഫയര്*) OTP യും (വണ്* ടൈം പാസ്*വേര്*ഡ്*) നല്*കും.

എസ്*എംഎസ്* ടിക്കറ്റ്* ബുക്കിംഗ് വളരെ ലളിതമാണ് എന്ന് ഐആര്*സിടിസി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ട്രെയിന്* നമ്പന്*, യാത്രയുടെ തീയതി, പോകേണ്ട സ്*ഥലം, യാത്ര ചെയ്യുന്നത്* ഏതു ക്ലാസില്*, യാത്രക്കാരുടെ പേര്, പ്രായം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും എസ്*എംഎസ്* ബോക്*സില്* ടൈപ്പ്* ചെയ്*ത് അയയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

ഈ എസ്എംഎസ് അയച്ചുകഴിയുമ്പോള്* ട്രാന്*സാക്ഷന്* ഐഡി ലഭിക്കും. ഇതിന് ശേഷം PAY എന്ന്* ടൈപ്പ്* ചെയ്*ത് ട്രാന്*സാക്ഷന്* ഐഡിയും, MMIDയും എസ്*എംഎസ്* ആയി അയച്ചു കൊടുക്കണം.

മൂന്ന് രൂപയാണ് ഒരു എം എസ് എസിന് ഈടാക്കുക. ടിക്കറ്റ് തുക 5,000 രൂ*പ വരെ ആണെങ്കില്* 5 രൂപയാണ് പെയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ ചാര്*ജ്ജ്. 5,000രൂപയ്ക്ക് മുകളില്* ആണെങ്കില്* 10 രൂപയും.More stillsKeywords:SMS,MMID,train ticket,passangers,IRCTC,ticket booking