ഒരു കുഞ്ഞിന് മൂന്നു മാതാപിതാക്കള്*. അതെ മൂന്ന് പേര്*ക്ക് കൂടി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാന്* പോകുന്നു. ബ്രിട്ടനില്* ആണ് ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷണം. മൂന്ന് പേരുടെ ജനിതകവസ്തുക്കള്* ചേര്*ത്തായിരിക്കും കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുക. ഇതോടെ അച്ഛനും അമ്മയുമെന്ന സങ്കല്*പ്പത്തിനു തന്നെ മാറ്റം വരും.


പരീക്ഷണ ശാലയില്* വച്ച് കൃത്രിമ ബീജ സങ്കലനത്തിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് സര്*ക്കാരിന്റെ പിന്തുണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വര്*ഷം അവസാനത്തോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ കുട്ടിയുടെ ജനനം ഉണ്ടാകും. ഇതോടെ അമ്മയില്* നിന്ന് പകര്*ന്ന് കിട്ടുന്ന മൈറ്റോകോണ്*ട്രിയല്* രോഗങ്ങളെ പൂര്*ണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാന്* കഴിയും. *

ശരീരത്തില്* ആവശ്യമായ ഊര്*ജജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് മൈറ്റോകോണ്*ട്രിയകളുടെ ജോലി.അമ്മയടെ അണ്ഡത്തില്* നിന്നാണ് ഇവ കുട്ടികളിലേക്കെത്തുന്നത്. നവജാത ശിശുക്കളില്* 6500 ല്* ഒരു കുട്ടിക്ക് മൈറ്റോകോണ്*ട്രിയല്* തകരാറുകള്* ഉണ്ടാകാം. ഇത് മൂലം ഹൃദയാഘാതം, അന്ധത, പേശികള്*ക്ക് ശക്തിയില്ലാതാവുക എന്നിവക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോള്* മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം.ഈ പ്രശ്*നങ്ങള്* പൂര്*ണമായും ഒഴിവാക്കാന്* പുതിയ രീതികൊണ്ട് സാധിക്കും.

മൂന്ന്*പേര്*ക്ക് കൂടി ഒരു കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുമ്പോള്* അത്രക്ക് ആശങ്കപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. മാതാപിതാക്കള്*ക്ക് പുറമെ മറ്റൊരാളുടെ ജനിതകാംശം ചെറിയൊരു അളവില്* മാത്രമേ കുട്ടിയില്* ഉണ്ടാകൂ. മാതാപിതാക്കളില്* നിന്ന് കുട്ടിക്ക് 20000 ല്* അധികം ജീനുകള്* കിട്ടുമ്പോള്* മൂന്നാമത്തെ ആളില്* നിന്ന് 37 മൈറ്റോകോണ്*ട്രിയല്* ജീനുകള്* മാത്രമേ കിട്ടൂ. എന്തായാലും ഇതിനെതിരേ കടുത്ത പ്രതിഷേധം തന്നെ ഉയര്*ന്നു കഴിഞ്ഞു.More stills


Keywords:one baby,parents,child