ഗോകുലപാലാ ഗോപകുമാരാ ഗുരുവായൂരപ്പാ
വാകച്ചാര്*ത്തും തിരുവുടലഴകും
കാണാറാകേണം കൃഷ്ണാ

തിരുമുല്*ക്കാഴ്ച്ചയായ് നടക്കു വെച്ചീടുവാന്*
ഒരു പിടിയവിലില്ലാ
കൈയ്യിലെ കുമ്പിളില്* കാലത്തു തീര്*ത്തൊരു
കണ്ണീര്* മുത്തല്ലോ കൃഷ്ണാ

മുക്തകമണികള്* നല്*കാനിവിടെ മേല്*പ്പത്തൂരില്ലാ
പൂന്തേന്* മൊഴികളാല്* കര്*ണ്ണാമൃതം തൂകാന്*
പൂന്താനവുമില്ല
കാലമാം കാളിന്ദീ നീന്തി വരുന്നോരു
ഗോപികയല്ലോ ഞാന്*

More stillsKeywords:Krishnabhakthi ganangal,devotional songs,Lord krishna images