ആലിലക്കണ്ണാ തൂവെണ്ണ കള്ളാ
ഗോപികമാരുടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണാ
പാവമീപെണ്ണു നിന്* രാധയല്ലെങ്കിലും
ആ വനമാലയില്* പൂക്കാം
പാടിയുണര്*ത്താന്* മീരയല്ലെങ്കിലും
ആ തിരുനാമങ്ങള്* പാടാം ...പാടാം ...

കൃഷ്ണാ മുകുന്ദാ ഹരി ഗോവിന്ദ മുരാരേ
ഗോപാലക ശ്രീനന്ദന മായക്കണ്ണാ വാ

വനമുരളികയില്* യമുനയോഴുക്കി
പരിഭവ പാല്*ക്കുടം നീ ഉടച്ചു
ഹൃദയം നിറയെ ഹരിചന്ദന മലര്* പൊഴിച്ചു
രാവും പകലും നിന്* ചിരിയില്*
രാഗസുധാരസമുണരുകയായ്
പൊന്നിന്*കങ്കണങ്ങള്* കൊഞ്ചും കയ്യാല്* എന്നും
കണ്ണാ എന്നെ നീ മാടി വിളിച്ചു

മഴമുകിലാണെന്* കണ്ണന്* ഞാനൊരു
മഴയായ് പെയ്യുവതെന്തുരസം
കണ്ണന്* പുണരും പൈക്കിടാവ്
ആകാന്* എന്ത് സുഖം
നീലത്താമര ഇതളോലം
നീര്*മിഴിപൊത്തി കളിയാടാം
എന്നും നീയെന്* ഉള്ളില്*
കുട്ടികുറുമ്പല്ലേ
കണ്ണിനു കണ്ണായ് നിറയുകില്ലേ
നീ നിറയുകില്ലേ

കൃഷ്ണാ മുകുന്ദാ ഹരി ഗോവിന്ദ മുരാരേ
ഗോപാലക ശ്രീനന്ദന മായക്കണ്ണാ വാ

More stills

Keywords:songs,kavithakal,Krishnabhakthi ganangal,devotional songs,Hindu devotional