കാര്*മുകിലൊളിവര്*ണ്ണാ കണ്ണാ നീ
ഈ രാധയെയെന്തേ അറിഞ്ഞതില്ലാ..
കാളിന്ദീതീരത്തു നീ വരില്ലെന്നതു
കാതോരം വന്നു മൊഴിഞ്ഞതില്ലാ...
വര്*ണ്ണവൃന്ദാവന സീമയിലാര്*ദ്രമായ്
കോലക്കുഴല്*വിളി കേട്ടതില്ലാ...
ചെമ്മലര്* ചുണ്ടിലെ തേനൊളിപ്പുഞ്ചിരി
പാല്*നിലാ രാത്രിയില്* കണ്ടതില്ലാ....
ആ നല്ല രാവിന്റെ ചന്ദനച്ചോലയില്*
നീ വന്നു മാടി വിളിച്ചതില്ലാ...
പൊന്നിളം കാറ്റിനും പൂമണം ചാര്*ത്തുന്ന
പിച്ചകപ്പൂവിതള്* തന്നതില്ലാ......
നീലക്കടമ്പിന്റെ ഓരത്തു നീ വന്നു
ഗോക്കളെ മേച്ചു നടന്നതില്ലാ......
എന്നിട്ടുമെന്നിട്ടുമീമലര്*വാടിയില്*
നിന്നെ ഞാന്* തേടിയലഞ്ഞ നാളില്*
ഈ വഴിത്താരയില്* നീ വരില്ലെന്നത്
ഈ മിഴിയോരമറിഞ്ഞു കണ്ണാ....
നീലക്കാര്*വര്*ണ്ണാ നാം പാടിയൊരാരാഗ-
താളങ്ങളിന്നെനിക്കോര്*മ്മയായി......
നമ്മിലെ നമ്മെ നമുക്കായി നല്*കിയ
പ്രേമവുമിന്നെനിക്കന്ന്യമായി...
നിന്* വിരല്*ത്തുമ്പിനാല്* മീട്ടുന്ന തംബുരു
നാദവുമിന്നിനി കേള്*ക്ക വയ്യ......
നീയും നിന്* നാദവുമില്ലാത്ത ഗോകുല-
മെന്തിനു കണ്ണാ ഈ രാധയ്ക്കിനി...


More stills


Keywords:songs,Hindu devotional songs,krishnabhakthi ganangal,devotional songs,poems,malayalam devotional