ധര്*മ്മവും അധര്*മ്മവും, കറുപ്പും വെളുപ്പും, രാമനും രാവണനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അനാദികാലം മുതല്* മനുഷ്യചരിത്ത്രില്* സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്തിമമായ ജയം ധര്*മ്മത്തിനും നന്മയ്ക്കുമാണെങ്കിലും തിന്മയുടെ ഇരുണ്ട ശക്തികള്* ബലമാര്*ജ്ജിക്കുന്ന സമയവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.


ഋതുക്കള്*ക്ക് ചില പ്രത്യേക സപ്ന്ദനങ്ങള്* പ്രകൃതിയിലുണ്ടാക്കാന്* കഴിയുന്നുവെന്ന് വിശ്വാസത്തിലാകാം, കര്*ക്കിടകമാസത്തില്* വീടുകളില്* രാമായണകഥ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതിന്*റെ ആവശ്യകത പഴമക്കാര്* പണ്ടേ കല്പിച്ചത്. കൂടാതെ കാത്തിരിപ്പിന്*റെ മാസം കൂടിയാണ് കര്*ക്കിടകം.

രാമായണം വായന

രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി ദീപം തെളിച്ച് രാമായണം തൊട്ട് വന്ദിച്ച് വായന തുടങ്ങുന്നു. കര്*ക്കിടകമാസം അവസാനിക്കുമ്പോള്* രാമായണം വായിച്ച് തീര്*ക്കണമെന്നാണ് സങ്കല്*പ്പം. ചിലപ്പോള്* രാമായണത്തിന്*റെ അനുബന്ധഭാഗമായ ഉത്തരരാമായണവും ചിലര്* വായിക്കാറുണ്ട്.

രാമന്* എക്കാലത്തെയും മാനുഷിക ധര്*മ്മത്തിന്*റെ പ്രതീകമാണ്. സത്യത്തിലും അടിയുറച്ച ധര്*മ്മത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമാണ് മാനുഷിക വികാരങ്ങളെല്ലാം പ്രദര്*ശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനായ രാമന്* ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. അദ്ധ്യാത്മികവും സാംസ്കാരികവും കലാപരവുമായ എക്കാലത്തെയും സ്രോതസ്സാണ് രാമായണം.

"രാമായണത്തെക്കാള്* ശുദ്ധവും സദാചാരനിഷ്ടവും സുന്ദരവും ലളിതവുമായ ഒരു മഹാകാവ്യം മനുഷ്യ സംസ്കാര ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല'' - എന്നാണ് വിവേകാനന്ദന്* രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.

ഹനുമാന്*റെ സന്ധ്യാവന്ദനം

ഉഷസന്ധ്യ, മദ്ധ്യാഹ്നസന്ധ്യ, സായംസന്ധ്യ എന്നീ മൂന്ന് സന്ധ്യകളിലും രാമായണം വായിക്കരുതെന്നാണ് വിശ്വാസം. ശ്രീരാമ ഭക്തനായ ഹനുമാന്* രാമനാമം എവിടെ ഉച്ചരിച്ച് കേട്ടാലും അവിടെ എത്തുമെന്നതിനാല്* സന്ധ്യാസമയങ്ങളില്* രാമായണ പാരായണം അദ്ദേഹത്തിന്*റെ സന്ധ്യാവന്ദനം മുടക്കുമത്രെ. ഇത് തികച്ചും പ്രദേശികമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ്.

വാത്മീകി രാമായണവും അദ്ധ്യാത്മ രാമായണവും

മലയാളികള്*ക്ക് രാമഭക്തിയുടെ സുധാമൃതമൊഴുകുന്ന എഴുത്തച്ഛന്*റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണമാണ് പരിചിതം. വാത്മീകി രാമായണത്തിലെ രാമന്* അവതാരപുരുഷനെന്നതിലുപരി ഇതിഹാസ പുരുഷനാണ്. ഈശ്വരതുല്യമായ രാമസ്തുതികള്* ഇതില്* കുറവാണ്. എന്നാല്* അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം വിഷ്ണു അവതാരമായ രാമന്*റെ കഥയാണ്.

ശാരികപൈങ്കിളിയെക്കൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛന്* ഭക്തിരസത്തോടെ ചൊല്ലിക്കുന്നത്. രാമായണം പല തലമുറകളിലൂടെ, പത്ത് ലക്ഷം പ്രാവശ്യം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. വസിഷ്ഠ രാമായണം, അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം, മൂലരാമായണം, തുളസീദാസ രാമായണം, കമ്പ രാമായണം, കണ്ണശ്ശ രാമായണം എന്നിവ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്.

കര്*ക്കിടകമാസം മറ്റ് 11 മാസങ്ങളില്* നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അടുത്ത പതിനൊന്ന് മാസങ്ങളില്* എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിന്*റെ തയ്യാറെടുപ്പുകള്*ക്കായുള്ള മാസമാണ് കര്*ക്കിടകം. മനസും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി ഈശ്വരന്*റെ ഭിഷ ഏറ്റുവാങ്ങാന്* തയ്യാറെടുക്കേണ്ട മാസം.

അതിജീവനത്തിനായി ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തേണ്ടത് കര്*ക്കിടകത്തിലാണ്. കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയില്* ശരീരത്തിന് പൂര്*ണ വിശ്രമം. ഒപ്പം പ്രകൃതി ചികിത്സയും. കര്*ക്കിടക ചികിത്സ, സുഖ ചികിത്സ തുടങ്ങിയ പേരുകളില്* അറിയപ്പെടുന്ന ആയുര്*വേദ ചികിത്സാരീതി ഇന്ന് കൂടുതല്* പ്രശസ്തവും വ്യാപകവുമാണ്. മത്സ്യ - മാംസാദികള്* വര്*ജ്ജിച്ച്, പഥ്യം നോക്കി ശരീരത്തെ ശുദ്ധം വരുത്തുന്നു. ഉഴിച്ചിലും പിഴിച്ചിലും ധാരയുമൊക്കെ ഇതിന്*റെ ഭാഗം.

മനസിനെ ശുദ്ധമാക്കാന്* കര്*ക്കിടകം രാമായണ മാസം കൂടിയാണ്. എന്നും രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തി രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കോടി ജന്**മങ്ങളുടെ പുണ്യം സമ്മാനിക്കും. മനുഷ്യന്* ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന പാപങ്ങളെ ഹരിച്ച് സംശുദ്ധതയുടെ തീര്*ത്ഥം തളിക്കലാണ് രാമായണ പാരായണത്തിലൂടെ കൈവരുന്നത്.


More stills


Keywords:Ramayanam ,Sree Rama images,Karkidakam,Malayalam month,Rmayannam stories,Seetha,Lakshmanan