ഇനിയാര്*ക്കും മരണമില്ല. മരിച്ചാല്* അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരാം. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം മരിച്ചവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് അമേരിക്കന്* ഡോക്ടര്* സാം പാര്*ണിയയുടെ വിശ്വാസം. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ഓരോ നിമിഷത്തെയും കണ്ടെത്തലുകള്*ക്ക് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കല്* മരിച്ചവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്* കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശ്വാസം നിലച്ച ഒരാളെ മണിക്കൂറുകള്* കഴിഞ്ഞാലും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്* കഴിയും. ജീവന്* നഷ്ടപ്പെട്ടവര്*ക്ക് മണിക്കൂറുകള്*ക്കകം വീണ്ടും ജീവന്* നല്*കാന്* കഴിയുമെന്ന് ഡോ. പാര്*ണിയ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഹൃദയസ്തംഭനം സംഭവിച്ച വ്യക്തി ക്ലിനിക്കലായി മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും കാര്*ഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്* ആന്*ജിയോഗ്രാം നടത്തി രക്തംകട്ടപിടിച്ചത് കണ്ടെത്തി അത് നീക്കം ചെയ്ത് സ്റ്റെന്റിട്ട് ഹൃദയം പുഃനപ്രവര്*ത്തിപ്പിക്കാന്* സാധിക്കും. അടുത്തിടെ റോമില്* അന്തരിച്ച സൊപ്രാനോസ് താരം ജെയിംസ് ഗണ്ടോല്*ഫിനിക്ക് ന്യൂയോര്*ക്കില്* ആയിരുന്നെങ്കില്* രക്ഷിക്കാന്* കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും ഡോക്ടര്* ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.


A community photo gallery - BizHat.com Photo GalleryKeywords:Death,life,heart attack,cardiologist,surgery,doctor