പന്ത്രണ്ട് വര്*ഷമായി പച്ച വെള്ളവും പാലും മാത്രം കഴിച്ച്* ജീവിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി അത്ഭുതമാകുന്നു. എഴുപത് വയ്സുക്കാരനായ കൈപ്പട്ടൂര്* കിടുത്തട്ടില്* കിഴക്കേതില്* രാമചന്ദ്രനാണ് ഡോക്ടറുടെ നിര്*ദേശം സ്വീകരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വര്*ഷമായി വെള്ളവും പാലും മാത്രം കഴിച്ച്* ജീവിക്കുന്നത്.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് രാമചന്ദ്രന്* പറയുന്നത് 2001ല്* തൊണ്ടയ്ക്ക്* ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയപ്പോള്* ഡോക്ടറുടെ കണ്ടു. പരിശോധനയ്ക്കൊടുവില്* കാന്*സര്* ആണെന്ന സംശയത്തില്* കോട്ടയം മെഡിക്കല്* കോളജ്* ആശുപത്രിയിലെത്തി. കഴുത്തിനു പിന്നിലെ അസ്ഥി നട്ടെല്ലിലേക്കു വളര്*ന്നതാണെന്നും ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്* പറ്റില്ലെന്നും അതിനാല്* വെള്ളവും പാലും മാത്രം കുടിച്ചു ജീവിക്കാന്* ഡോക്ടര്* ഉപദേശിച്ചു.

ഡോക്ടര്* ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയപ്പോള്* ആദ്യം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോള്* അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമേ ഇല്ലയെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇപ്പോള്* ദിവസവും മൂന്നു പായ്ക്കറ്റ്* പാല്* വേണമെന്നും തേന്* ചേര്*ത്തു കഴിച്ചാല്* ഉന്മേഷം കൂടുമെന്നുമാണ് രാമചന്ദ്രന്റെ ആരോഗ്യപാഠം. അനുജന്* കൃഷ്ണന്*കുട്ടിയും ഭാര്യ കനകമ്മയും ആണ്* അവിവാഹിതനായ ഇദ്ദേഹത്തിനു സഹായത്തിനുള്ളത്*.More stills


Keywords:Milk,water,health,food,honey,doctors