അമ്പാടിക്കണ്ണന്റെ അവതാര കഥകള്* പറയുന്ന അഷ്ടമിരോഹിണി. ജനമനസ്സില്* ഉണ്ണിക്കണ്ണന്* ഭക്തിയുടെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും നെയ്ത്തിരികള്* കൊളുത്തുന്ന ദിനമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി. ആലിലക്കണ്ണന്*റെ ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കുവാന്* നാടെങ്ങും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങള്* ദീപാലങ്കാരത്തിലും ഭക്തിഘോഷങ്ങളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കണ്ണനെ സ്തുതിയ്ക്കുന്ന കീര്*ത്തനങ്ങള്* മുഴങ്ങുകയാണെവിടെയും. ബാലഗോകുലം ഈ ദിവസം ബാലദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. നാടെങ്ങും വൈകിട്ട് ശോഭായാത്രകള്* നടക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണന്*റെ ജന്മദേശമായ ഉത്തര്*പ്രദേശിലെ മഥുരയിലും ദ്വാരകയിലും മറ്റും ശ്രാവണപൂര്*ണ്ണിമക്കു ശേഷമുള്ള അഷ്ടമിക്ക് - ജന്മാഷ്ടമിക്ക് - ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷിച്ചിരുന്നു.

അഷ്ടമിയും രോഹിണിയും ഒന്നിക്കുന്ന ദിനം
******************************************

ചിങ്ങമാസത്തിലെ അഷ്ടമി രോഹിണി- ഭക്തിയുടെയും പ്രണയത്തിന്*റെയും വാത്സല്യത്തിന്*റെയും അവതാരമായ കൃഷ്ണഭഗവാന്* പിറന്ന ജന്മാഷ്ടമി. ചിങ്ങമാസത്തിലെ അഷ്ടമിയും രോഹിണിയും ചേര്*ന്ന ദിവസമാണിത് . അഷ്ടമിരോഹിണി ദിവസം അര്*ധരാത്രി കഴിയുന്നതുവരെ ഉറങ്ങാതെ കൃഷ്ണഭജനം ചെയ്തിരുന്നാല്* ഭഗവാന്*റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്നാണു വിശ്വാസം. ശിവരാത്രി പോലെ അഷ്ടമിരോഹിണി ദിവസവും രാത്രി മുഴുവന്* ഉറക്കമിളച്ചു ഈശ്വരഭജനവുമായി കഴിയുന്നത് കൃഷ്ണപ്രീതിയ്ക്ക് ഉത്തമം. അര്*ദ്ധരാത്രി പാല്*പ്പായസമുണ്ടാക്കി വീടിന്*റെ പിന്*ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുന്നു. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്*റെ കാലടികള്* അരിപ്പൊടി കലക്കിയ വെള്ളച്ചായത്തില്* വീട്ടുമുറ്റം മുതല്* പായസം വച്ചിരിക്കുന്നിടം വരെ വരച്ചു വയ്ക്കുന്ന പതിവ് കേരളത്തില്* പലയിടത്തും ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്* രാത്രിയില്* വന്ന് ഈ പാല്*പ്പായസം കുടിക്കുമെന്നാണ് ഇതിനു പിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം.

ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങളില്* പ്രധാനമാണ് ഉറിയടി. ഉണ്ണിക്കണ്ണന്*റെ വേഷം കെട്ടിയ കുട്ടി ഉറിയിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന വെണ്ണക്കുടം ചാടിപ്പിടിക്കാന്* ശ്രമിക്കുന്നു. ഉറിയുടെ ചരട് കാഴ്ചക്കാരില്* ഒരാള്* വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാണികളില്* കൗതുകവും ആവേശവും ഉണര്*ത്തുന്നതാണ് ഈ മത്സരം


ജന്മാഷ്ടമിയും അഷ്ടമിരോഹിണിയും
************************************

ശ്രാവണ പൂര്*ണിമയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അഷ്ടമിനാള്* മഹാവിഷ്ണുവിന്*റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമായിരുന്നത്കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്*റെ ജന്മദിവസം ജന്മാഷ്ടമിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാഷ്ടമി, ഗോകുലാഷ്ടമി എന്നും ഈ ദിവസത്തിന് പേരുണ്ട്. എന്നാല്* എല്ലാ തവണയും ഈ അഷ്ടമിക്ക് രോഹിണി നക്ഷത്രം വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോള്* അടുത്തമാസം അഷ്ടമിക്കാവും രോഹിണി നക്ഷത്രം ചേര്*ന്ന് വരിക. ഇതിനെ കാലാഷ്ടമി എന്നാണ് പറയാറ്.

Krishna More stillsKeywords:Lord Krishna images,Sreekrishna Jayanthi,Ashtami rohini,sreekrishna jayanthi history