വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങിയാല്* പ്രതിമാസം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി! കേട്ടിട്ട് അമ്പരക്കേണ്ട സംഭവം സത്യമാണ്. 70 ദിവസം ചുമ്മാ കിടന്നുറങ്ങി കൊടുത്താല്* യുഎസ്* ബഹിരാകാശ ഏജന്*സിയായ നാസ പ്രതിമാസം 3.15 ലക്ഷം രൂപ (5000 ഡോളര്*) ശമ്പളം തരും.


നാസയുടെ ജോണ്*സണ്* ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ ഫ്*ളൈറ്റ്* അനലോഗ്സ്* പ്രോജക്ട്* ടീം നടത്തുന്ന പഠനത്തിനായിട്ടാണ് ഈ ശമ്പളം നല്*കുന്നത്. ഗുരുത്വാകര്*ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹിരാകാശ യാത്രികര്*ക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണിത്.

പഠനത്തിന് തയാറാവുന്നവര്* ഗുരുത്വാകര്*ഷണ രഹിതമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് തുല്യമായ സ്ഥിതി കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥലത്ത് ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടേതിന് തുല്യമായ ശാരീരികാവസ്ഥയിലെത്തിച്ചാണ് കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത്. മെത്തയില്* തല അല്*പം താഴ്*ന്നും കാല്* ഉയര്*ന്നുമുള്ള അവസ്ഥയില്* 70 ദിവസം കിടക്കണം.

പരിമിതമായ സമയത്ത് മാത്രമേ എഴുന്നേല്*ക്കാന്* അനുവദിക്കൂ. ഇതിന് വിധേയമാകുന്നവര്*ക്ക്* ആദ്യം ചില പരിശീലനങ്ങളും 70 ദിവസത്തിന് ശേഷം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരികെയത്താനുള്ള വ്യായാമങ്ങളും വേണ്ടിവരും.

അമേരിക്കയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാര്*ക്കോ പൗരന്മാര്*ക്കോ മാത്രമേ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്* അര്*ഹതയുള്ളൂ. ബഹിരാകാശത്ത്* അസാധ്യമായ വിപുലമായ പഠനത്തിനും അതുവഴി, ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ പല പ്രശ്നങ്ങള്*ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും ഈ പഠനം വഴിതെളിയിക്കും എന്നാണ് ഗവേഷകര്* പറയുന്നത്.More stills


Keywords:sleep,salary,American Citizen,exercise,job,space,scientist