ട്വിറ്ററില്* സെക്സ് ബോംബുകളായ പൂനം പാണ്ഡെയെയും സണ്ണി ലിയോണിനെയും കടത്തി വെട്ടി മാദകറാണി ഷെര്*ലിന്* ചോപ്ര മുന്നേറുന്നു. ട്വിറ്റര്* അക്കൌണ്ടില്* ഏറ്റവും കൂടുതല്* ആരാധകര്* ഉള്ളത് ഷെര്**ലിന്* ചോപ്രക്ക് തന്നെയാണ് .ഏഴ് ലക്ഷം ആരാധകരാണ് ഷെര്*ലിന്* ചോപ്രയ്ക്ക് തന്റെ ട്വിറ്റര്* അക്കൌണ്ടിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്* സെക്സ് ബോംബുകളായ പൂനത്തിനും സണ്ണിക്കും വെറും നാല് ലക്ഷം മാത്രമെ ഉള്ളുവെന്നത് കൌതുകമുണര്*ത്തുന്നതാണ്.വരാന്* പോകുന്ന കാമസൂത്ര ത്രീഡി ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഷെര്**ലിന്* ചോപ്ര ഇപ്പോള്*. യുവാക്കളുടെ സിരകളില്* ലഹരി നിറയ്ക്കാന്* ഷെര്**ലിന്* കൂടുതല്* കളര്*ഫുള്* ആയ ചിത്രങ്ങള്* ഇടുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ മാദക റാണിക്ക് ഇത്രയും ആരാധകരെ ലഭിക്കാന്* കാരണം.നഷായില്* പൊട്ടിപ്പോയ പൂനവും നിരവധി തവണ കണ്ടുമടുത്ത സണ്ണി ലിയോണിന്റെ മാദക ശരീരവും പ്രേക്ഷകര്* കണ്ട് മടുത്തുവെന്നതാണ് ഇതില്* നിന്നും മനസിലാവുന്നത്.കാമസൂത്ര ത്രീഡി ചിത്രത്തില്* ഷെര്*ലിന്** ചോപ്രയുടെ നിരവധി കാമരംഗങ്ങള്* പകര്*ത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മാദകശരീരവുമായി യുവാക്കളുടെ ഇടയില്* കത്തിക്കയറുന്ന ഷെര്*ലിന്* മറ്റ് സെക്സ് ബോബുകള്*ക്ക് ഭീഷണി തന്നെയാണ്.


Sherlyn Chopra More Stills


Keywords:Sherlyn Chopra,Sex Bomb,Poonam Pande,Sunny Leon,Kamasutra,mens,Twiter Account