മുലപ്പാല്* നേരിട്ട് കുടിക്കാന്* ഒരു മധ്യവയ്സ്കനെ അനുവദിച്ച് ഒരു മോഡല്* വാങ്ങിയത് 100,000 യുവാന്*. ചൈനയിലെ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുലപ്പാല്* കുടിക്കാന്* വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം പണം മുടക്കിയത് .

ചൈനയിലെ പ്രശസ്ത ന്യൂഡ് മോഡലായ മോ ലുലുവാണ് 100,000 യുവാന്* പ്രതിഫലത്തില്* തന്*റെ മുലപ്പാല്* കുടിക്കാന്* സമ്പന്നനെ അനുവദിച്ചത്. അയാ*ള്* പരസ്യമായി തന്നെ യുവതിയുടെ മുലകുടിക്കുകയും ചെയ്തു.

പാലു കുടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അയാള്* യുവതിയെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാനും മറന്നില്ല .പക്ഷേ കണ്ടുനിന്ന*വര്* വെറുതെ നിന്നില്ല അവര്* ഈ ചിത്രങ്ങള്* മൊബൈലില്* ഷൂട്ടു ചെയ്ത് സോഷ്യല്* സൈറ്റുകളില്* പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

പൊലീസ് എന്താണ് ഇതിനെതിരെ കേസെടുക്കാത്തതെന്നും പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പരിധിയില്* വരുന്നതാണെന്നുമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്* കണ്ട ചിലര്* പ്രതികരിച്ചത്.


A community photo gallery - BizHat.com Photo Gallery

Keywords:Model,Business Man,Nude Model Mo Lulu,Social network