ഇനി പഴയ രീതിയില്* സൈക്കിളിന്റെയും ബൈക്കിന്റെയും കീ കൈവിരലിലിട്ട് കറക്കി നടക്കാന്* ബദ്ധപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്മാര്*ട്ഫോണ്* ഉപയോഗിച്ച് ബൈക്കും സൈക്കിളുമൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്യാനും തുറക്കാനുമാകും.


നിങ്ങള്*ക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തരായ കൂട്ടുകാര്*ക്കും ഇത് തുറക്കാന്* കഴിയും കൂടാതെ നമ്മുടെ വാഹനം എവിടെയാണെന്നതറിയാന്* ജിപി*എസ് ലോക്കേറ്ററും ലഭ്യമാണ്.

ആദ്യത്തെ താക്കോലില്ലാത്ത ബൈക്ക് പൂട്ടുമായിരംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബിറ്റ്ലോക്കെന്ന കമ്പനിയാണ്. ബ്ലൂടൂ*ത്ത് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പ്രവര്*ത്തിക്കുക. ഒരു സ്മാര്*ട് ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരു ലോക്കും ഒരു സ്മാര്*ട്ഫോണും മാത്രം മതി. കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങള്*ക്കും വിശ്വസ്തരായ കൂട്ടുകാര്*ക്കും താക്കോലില്ലാതെ സൈക്കിളും ബൈക്കുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം.

ഇപ്പോള്* ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് കമ്പനി നടത്തിയത്. താമസിയാതെ ഈ ലോക്കുകളും വിപണിയില്* ഇറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.


More Stills


Keywords:smart phone,Bikes,cycles,locks,Blue Tooth,smart Applications,lockers