അറിഞ്ഞോ അറിയതെയൊ ഞന്* കണ്ട,
കിനവുകളില്* നീയായിരുന്നു !...
പറഞ്ഞോ പറയതെയൊ ഞന്* മൂളിയ,
പാട്ടും നിന്നെ കുറിച്ചായിരുന്നു !..
അനുനിമിഷവും ഞന്* കാണും മുഖ-
മുഖങ്ങളില്* തിരയുവതും നിന്നെയാണ്..
എന്റെ നിനവുകളും
എന്റെ ചിന്തകളും നീയാണു!..
പക്ഷെ നീയെനിക്ക് അരാണു?
എപ്പൊഴും അറിയില്ല...!
അതാണു പ്രണയമെന്നു
ആരൊ പറഞ്ഞു.
അതെ അത് തന്നെയാണ് പ്രണയം...

Keywords:songs,pranayageethangal,kavithakal,poems, love songs,love poems