ഒരു മഴയായി നീ എന്നില്* പെയ്തപ്പോള്*
അറിഞ്ഞില്ല ഞാന്* അതെന്* ജീവതാളമാകുന്നു
ഒരു കാറ്റായി നീ എന്നെ തഴുകിയപ്പോള്*
അറിഞ്ഞില്ല ഞാന്* അതെന്* ആത്മ സ്പര്*ശമാകുമെന്നു
അറിയാതെ നിന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോള്*,
അറിഞ്ഞില്ല നീ എന്* നോമ്പരമാകുമെന്നു ...
ഒരു നിമിഷമെങ്കില്* ഒരുനിമിഷം ഞാന്* നിന്റേതു മാത്രമായിരുന്നെങ്കില്*...
നീയെന്റെ മാത്രമാകണമെന്നു ഞാന്* പറയില്ല
അതെന്റെ സ്വാര്*ത്ഥതയാവും...
നിന്നിലലിഞ്ഞ് ഞാനില്ലാതാവും വരെയെങ്കിലും
നിനക്കെന്നെയൊന്നു പ്രണയിക്കാമോ?

Keywords:songs,poems,love songs,kavithakal,malayalam poems,pranayageethangal