പെയ്തുതോര്*ന്നേതോ മഴയുടെ..
നനഞ്ഞ വീഥികളിലൂടൊരുനാള്*..
നേര്*ത്തൊരു പെയ്ത്തീണമായ്..
ഓര്*മ്മയുടെ മഴനൂലുകള്*ത്തേടി..
നീ വരുമ്പോള്* നിന്നോര്*മ്മകളില്*..
കുതിര്*ന്ന ജീവിതം മടക്കിവെച്ച്..
ഞാന്* മൃതിയുടെ ഒറ്റവിരിയിട്ട..
ജാലകത്തിനപ്പുറത്തേക്ക്.. യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കും...Keywords:songs,poems,rains images,kavithakal,love songs,love poems,sad songs