നിന്* മൊഴികളെക്കാള്* വാചാലമാണ്* നിന്* മൌനം...
നിന്* വദനത്തിന്* പ്രഭയില്* കാണുന്നു ഉദയ സൂര്യകിരണങ്ങള്*
പേടമാനിന്* വടിവൊത്ത നിന്* മിഴികള്* കനിഞ്ഞു ..
നല്*കിയതരാണ് മിഴികളിലൊളിപ്പിച്ച മൌനം
എന്*റെ ഹൃദയം കണ്ടുവല്ലോ ...
എന്തോ ഒന്നു പറയാതെ പറയാന്* വെമ്പുന്ന നിന്* മാനസം
വാക്കുകള്* പുറത്തു വരാനാകാതെ വാതില്*പ്പടിയില്*
അറച്ചങ്ങു നില്*ക്കുന്നുവോ ...?
നിന്*റെ വാചാലതക്ക് രാവും പകലും വഴിമറിയപ്പോള്*
നിന്*റെ മൌനം സന്ധ്യയെ നോക്കി കവിത കുറിച്ചുവോ ...?
ഈറന്* മുടിയിഴകളില്*നിന്നു- മിറ്റിറ്റു വിഴുമാ നീര്*തുള്ളികളും
തുളസിക്കതിരില ചൂടിയ നനുത്ത കാര്*കൂന്തലും
ഒരിറ്റു ചന്ദനം നെറ്റിയില്* ചാര്*ത്തി അഷ്ട്ടപതി
താളത്തില്* ലയിച്ചു മിഴി കൂമ്പിയ നീയോ നീലാംബരി ...Keywords:songs,devotional songs,kavithakal,poems,malayalam poems,malayalam songs