തണുത്തുറഞ്ഞ താഴ്വാരം തേടിപോയ നീ
കൊണ്ടുപോയത് എന്റെ ജീവിതമാണ്
കരിന്തിരി കത്തുന്ന നെയ്*വിളക്കിലെ നാളം
എന്റെ ആത്മാവിനെ ചുട്ടു പൊള്ളിക്കുന്നു.

ജീവിതം നീ എടുത്തുപോയപ്പോള്*
എനിക്ക് നഷ്ടമായത് എന്റെ മനസ്സാണ്*
മ്യതിയുടെ രണഭൂമികളില്* വിലപിച്ച് ഇനി
ഞാന്* എന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ ശ്വസിച്ചുറങ്ങാം.

Keywords:songs,poems,kavithakal,malayalam kavithakal,sad songs,sad poems