കൊച്ചി കലൂര്* ജവഹര്*ലാല്* നെഹ്*റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം 30 വര്*ഷത്തേക്ക് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് പാട്ടത്തിന് നല്*കാന്* ജിസിഡിഎ എക്*സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തില്* തീരുമാനമായതായി റിപ്പോര്*ട്ട്.


ടെസ്റ്റ്ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്* സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ബിസിസിഐ അനുമതി ലഭിക്കാന്* കെസിഎയ്ക്ക് സ്വന്തമായി സ്റ്റേഡിയം വേണമെന്നിരിക്കെയാണ് ഈ ആവശ്യവുമായി ജിസിഡിഎയെ സമീപിച്ചത്.

സ്റ്റേഡിയം പാട്ടത്തിന് കിട്ടുന്നതോടെ കെസിഎ യ്ക്ക് ബിസിസിയില്* നിന്നുളള ആനുകൂല്യങ്ങള്* ലഭിക്കാന്* തുടങ്ങും. 2014 അവസാനത്തോടെ നിലവിലെ പാട്ടക്കാലാവധി അവസാനിക്കും.

കെസിഎയ്ക്ക് കൈമാറിയാലും സ്റ്റേഡിയത്തില്* നടന്നുവരുന്ന ഫുട്*ബോള്* മത്സരങ്ങള്*ക്ക് മുടക്കം വരാത്ത രീതിയില്* സംവിധാനമൊരുക്കും. ഫുട്*ബോള്*, ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്* നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഷെഡ്യൂളുകള്* പരസ്പരം ചര്*ച്ച ചെയ്ത ശേഷമേ തീരുമാനിക്കൂ.

ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തില്* ഇപ്പോഴത്തെ സച്ചിന്* പവലിയന്* ക്രിക്കറ്റിന്റെ വിഐപി. വിഭാഗമായി മാറ്റും. പ്രവേശന കവാടത്തോടു ചേര്*ന്നുള്ള ഭാഗം ഫുട്*ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസ് വിഭാഗത്തിനും നല്*കുമെന്നാണ് തിരുമാനമെന്നാണ് റിപ്പോര്*ട്ട്.More Stills


Keywords:Kochi STadium,Jawaharlal Nehru stadium,Foootball competition,Sachin pavalian,VIP Cricket,KCA