സ്*ത്രീകള്*ക്കും കുട്ടികള്*ക്കും സുരക്ഷിതയാത്ര ഒരുക്കാന്* കുടുംബശ്രീ വനിതകള്* തന്നെ സാരഥികളാകുന്ന പദ്ധതിയാണ്* കുടുംബശ്രീ ട്രാവല്*സ്*. 2772200 എന്ന നമ്പരില്* ബന്ധപ്പെട്ടാല്* നഗരപരിധിയില്* രാവിലെ ആറ്* മുതല്* രാത്രി എട്ട്* വരെ ഇവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകും. കുടുംബസമേതം എത്തുന്നവര്*, സ്*ത്രീകള്* എന്നിവര്*ക്ക്* ട്രാവല്*സിന്റെ നാനോടാക്*സി സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ ഡ്രൈവര്*മാര്*ക്ക്* പ്രതേ്യകപരിശീലനം നല്*കിയിരുന്നു. ഇവരുടെ സുരക്ഷയ്*ക്കായി വാഹനത്തില്* ജി.പി.എഫ്*. സംവിധാനമുണ്ട്*. ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിന്റെ രണ്ടുവശവും ഇരുമ്പ്* ഷീറ്റുകൊണ്ട്* മറച്ചിട്ടുമുണ്ട്*. വനിതാഡ്രൈവര്*മാര്*ക്ക്* പ്രതേ്യകയൂണിഫോമും തിരിച്ചറിയല്*കാര്*ഡുമുണ്ടാകും. 2.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ നാനോടാക്*സിക്ക്* 50,000 രൂപ വീതം സബ്*സിഡിയും രണ്ട്* ലക്ഷം രൂപ വീതം കാനറാബാങ്ക്* വായ്*പയുമാണ്*.


More Stills

Keywords:She Taxi images,she taxi details,Kudumbasree travels, GPF, Wmens driveers, Nanotaxi, Canara Bank