കണ്ണില്* ഉറക്കം കുറഞ്ഞു

കരളിന്* ഒളിയും മറഞ്ഞു

കണ്ണാ നിന്നെ കാണാഞ്ഞു ഞാന്* വലഞ്ഞു

പകലും ഇരവും എന്* പ്രാണന്* പിടഞ്ഞു

പാവമെന്നെ വെടിഞ്ഞതെന്തേ നീ കൃഷ്ണാ...

കരുണയാര്*ന്ന ദേവാ ഗോപാലാ

അരികിലോടി വാ വാ

കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കാടാകവെ നിന്നെ തിരഞ്ഞു

കരള്* കുഴഞ്ഞു വീണേനെന്* കണ്ണാ നീയെങ്ങോ ?

എങ്ങും നിറഞ്ഞവന്* നീയെന്നാലും കണ്ണാ

എന്* കണ്ണില്* കാണാത്തതെന്തെന്* കാര്*വര്*ണ്ണാ

എങ്ങും നിറഞ്ഞവന്* നീയെന്നാലും കണ്ണാ

എന്* കണ്ണില്* കാണാത്തതെന്തെന്* കാര്*വര്*ണ്ണാ

വിരഹവേദനയാല്* നീറിടുമെന്* മുന്നെ

വിരഹവേദനയാല്* നീറിടുമെന്* മുന്നെ

കരുണാമഴപൊഴിയാന്* കാര്*മുകിലേ വാ വാ

കരുണയാര്*ന്ന ദേവാ ഗോപാലാ

അരികിലോടി വാ വാ

കരുണയാര്*ന്ന ദേവാ

അരികിലോടി വാ വാ

അരികിലോടി വാ വാ

കണ്ണാ കണ്ണാ കണ്ണാ

More StillsKeywords:krishnabhakthi ganangal,devotional songs,hindu devotional songs,poems,kavithakal