ഒരിക്കല്* ഒരു മുക്കുവന്* മീന്* പിടിക്കുകയായിരുന്നു...പിടിച്ച മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം കരയില്* വെച്ച് വീണ്ടും അവന്* മീന്* പിടിക്കുവാനിരുന്നു...അവന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവന്* ആ ചൂണ്ടയിലായിരുന്നു..അപ്പോള്* ഒരു പരുന്ത് വന്നു നിന്ന് ഒരു മത്സ്യം കൊത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പറന്നു ....പരുന്തിന്റെ കൊക്കില്* മത്സ്യത്തെ കണ്ട കുറെ കാക്കകള്* അതിനെ പിന്തുടര്*ന്നു ...കാക്കകളുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാഞ്ഞിട്ട് പരുന്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പറന്നു..എങ്ങോട് പറഞ്ഞാലും കാക്കകള്* പിന്നിലുണ്ട്...പരുന്ത് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും എല്ലാം പറക്കാന്* തുടങ്ങി...അനേകം കാക്കകള്* കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെയും പിന്നാലെയുണ്ട്..പരുന്ത് വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച് പറക്കുമ്പോള്* അതിന്റെ കൊക്കില്* നിന്ന് മത്സ്യം താഴെ വീണു..കാക്കകളെല്ലാം പരുന്തിനെ വിട്ട് ഉടന്* മത്സ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി..പരുന്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വൈര്യമായി ഇരുന്നു ചിന്തിച്ചു :'ആ കുരുത്തംകെട്ട മത്സ്യം ..അതായിരുന്നു എന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങള്*ക്കും കാരണം..അത് കയ്യില്*നിന്നു പോയപ്പോള്* എന്റെ കഷ്ടകാലം തീര്*ന്നു ..എനിക്ക് സമാധാനമായി'...

മനുഷ്യരുടെ ക്ലേശങ്ങള്*ക്കുള്ള സൂചിപ്പിക്കുവാന്* വേണ്ടി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്* പറയാറുള്ള ഒരു കഥയാണിത് ...ലൌകികങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ മത്സ്യമായി പറയുന്നത്..എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നാം കര്*മ്മങ്ങളില്* എര്പെടുന്നു..അത് പലവിധ ദുരിതങ്ങള്*ക്കും ദുഖങ്ങള്*ക്കും വിഷമങ്ങള്*ക്കും കാരണമായിത്തീരുന്നു...അജ്ഞാനംകൊണ്ട് കാമങ്ങളും കാമംകൊണ്ട് കര്*മ്മങ്ങളും കര്*മ്മംകൊണ്ട് ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നാണ് ആചാര്യന്മാര്* പറയുന്നത്...'കര്*മ്മണാ ബദ്ധ്യതേ ജന്തു ' ബന്ധവും ദുഖവും ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കില്* നാം കാമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്..നമ്മെ പാപം ചെയ്യാന്* പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു കാമമാണെന്നും ആ കാമത്തെ ഒന്നാമതായി നശിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ഭഗവാന്* പറയുന്നത്...കാമം മനുഷ്യനെ ക്രമേണ എങ്ങനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവാന്* വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്..ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങള്* വച്ചുപുലര്*ത്തികൊണ്ടുള്ള ലൌകിക ജീവിതം കൂടുതല്* കൂടുതല്* നിരാശകള്*ക്കും ദുഖങ്ങള്*ക്കും കാരണമായിത്തീരുന്നു.ഈശ്വരപരങ്ങളായ കാര്യങ്ങളില്* മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം കാമത്തെ നശിപ്പിച് ശാന്തിയിലെക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു...അതാണ്* ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ജീവന്*...ആവശ്യങ്ങള്* എത്രയും ചുരുക്കി ജീവിക്കുവാന്* സാധിക്കും എന്നാണു നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര്* പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയത്. പാശ്ചാത്യര്* ആകട്ടെ ആവശ്യങ്ങള്* എത്രയും വര്*ദ്ധിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതം സുഖപ്രദമാക്കാനുള്ള മാര്*ഗ്ഗമാണന്വേഷിച്ചത് ...അവരതില്* ജയിച്ചു...ജീവിതനിലവാരം ഉയര്ത്തുവാനെന്ന പേരില്* പാശ്ചാത്യാനുകരണഭ്രമംകൊണ്ടു നാമിന്നനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങള്* സുവിദിതങ്ങളാണല്ലോ ....അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം കാണണമെങ്കില്* കൊക്കിലുള്ള മത്സ്യത്തെ കളഞ്ഞ് സമാധാനമായിരിക്കുക്ക...അതായത് ,ഭൗതികങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങള്* ചുരുക്കി ആദ്ധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങള്*ക്കു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാന്* ശ്രമിക്കുക..അതാണ്* നാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്* ...


More Stills

Keywords:Eagle,fish,hope,crows,fisherman