രാധ തന്* പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണാ ഞാന്* പാടും ഗീതത്തോടാണോ
പറയൂ നിനക്കേറ്റം ഇഷ്ടം പക്ഷേ പകല്* പോലെ ഉത്തരം സ്പഷ്ടം
ശംഖുമില്ല കുഴലുമില്ല നെഞ്ചിന്റെയുള്ളില്* നിന്നീ
നഗ്ന സംഗീതം നിന്* കാല്*ക്കല്* വീണലിയുന്നു
വൃന്ദാവന നികുഞ്ചങ്ങളില്ലാതെ നീ
ചന്ദനം പോല്* മാറിലണിയുന്നു
നിന്റെ മന്ദസ്മിതത്തില്* ഞാന്* കുളിരുന്നു
പറയരുതേ രാധ അറിയരുതെ
ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പാ രഹസ്യം
കൊട്ടുമില്ല കുഴലുമില്ല നെഞ്ചില്*ത്തുടിക്കുമെന്*
ഇടക്കയിലെന്* സംഗീതം പഞ്ചാഗ്നി പോല്* ജ്വലിക്കുന്നു
സുന്ദരമേഘച്ചാര്*ത്തെല്ലാമഴിച്ചു നീ നിന്*
തിരുമെയ് ചേര്*ത്തു പുല്*കുന്നു
നിന്റെ മധുരത്തില്* ഞാന്* വീണുറങ്ങുന്നു
പറയരുതേ രാധ അറിയരുതേ..
ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പാ രഹസ്യം


more Stills
Keywords:: Devotional Songs,krishnabhakthi ganangal,hindu devotional songs,songs,poems,kavithakal,krishna keerthanangal