കമ്പ്യൂട്ടറിനുമുന്നില്* ഉറക്കം പോലും ഒഴിവാക്കി ജോലി ചെയ്യുന്നത് അഭിമാനമായി കരുതിയിരുന്ന യുവതി 30 മണിക്കൂര്* തുടര്*ച്ചയായ ജോലിക്കുശേഷം തളര്*ന്നുവീണ് മരിച്ചു. ഇന്*ഡൊനേഷ്യയില്* ഒരു സ്വകാര്യ പരസ്യ ഏജന്*സിയിലെ കോപ്പിറൈറ്ററായിരുന്ന മിതയെന്ന ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ പെണ്*കുട്ടിയെയാണ് അമിതജോലി കൊന്നത്.


ഉറക്കമിളച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സോഷ്യല്* മീഡിയയിലും മറ്റും അഭിമാനപൂര്*വം മിത പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഊര്*ജ്ജം നല്*കുന്ന പാനീയങ്ങളും മറ്റും കഴിച്ചാണ് ഉറക്കത്തെ അതിജീവിച്ചിരുന്നത്. മിതയുടെ മരണം അമ്മ സോഷ്യല്* മീഡിയയിലൂടെതന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിച്ചത്.

More StillsKeywords:Computer,advertisement company,over load,social media,post,death