പൂന്താനപുണ്യമായി പൂത്തതീ മണ്ണിന്റെ
പാനയല്ലോ ജ്ഞാനപ്പാനയല്ലോ
ഭക്തി വിഭക്തിയാല്* പാടിയതീ മണ്ണില്*
നേരാകും നാരായണീയമല്ലോ
കണ്ണന്* കരുണ തന്* പാരാവാരമല്ലോ

ശരണങ്ങള്* കണ്ണാ നിന്* ചരണത്തിലാവുകില്*
തളരുന്ന മനസ്സിന് സ്വാന്തനം നീ
ഭജനങ്ങള്* തന്നെന്റെ സവിധത്തിലാവുകില്*
ഫലസിദ്ധി ഭക്തന്റെ മുക്തിയല്ലോ
ജന്മ സുകൃതങ്ങള്* തിരി നീട്ടും ശാന്തിയല്ലോ

സന്താനഗോപാല ബ്രാഹ്മണ ദുഃഖങ്ങള്*
സന്തതം നീക്കിയ കണ്ണനല്ലോ
ചെന്താമരാക്ഷാ ഞാന്* വെന്തുരുകീടുമ്പോള്*
ചിന്തയില്* പ്രാര്*ത്ഥനാ ശക്തിയേകൂ
കര്*മ്മബന്ധത്തില്* കാരുണ്യം നീ ചൊരിയൂ

More Stills
Keywords: Krishna bhakthi ganangal,krishna sthuthikal,songs,poems,kavihakal,devotional songs,hindu devotional