മാന്ധാതാവിന്റെ പുത്രനായ പുരുകുത്സന്* ,നര്*മദ എന്നാ നാഗകന്യകയെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത് ....നര്*മ്മദ അദേഹത്തെ പാതാളത്തിലേക്ക്* കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി..അവിടെ നാഗങ്ങളും ഗന്ധര്*വ്വന്മാരും തമ്മില്* മത്സരത്തിലാരുന്നു....
ഭാര്യസഹോദരന്മാരുടെ നിര്*ദ്ദേശപ്രകാരം പുരുകുത്സന്* നാഗങ്ങളുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തില്* പങ്കെടുത്തു ഗന്ധര്*വ്വന്മാരെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചു..ഇതില്* സന്തുഷ്ടരായ നാഗങ്ങള്* രാജാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചാശീര്*വദിച്ചു..പുരുകുത്സന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളില്*പ്പെട്ട ത്രിബന്ധനന്റെ പുത്രനായ സത്യവൃതനാണ് ത്രിശങ്കുവെന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് ....
കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ദുര്*മ്മാര്*ഗ്ഗിയാരുന്ന സത്യവ്രതന്* ഒരിക്കല്* ഒരു വിവാഹ മണ്ഡപത്തില്* നിന്ന് വധുവിനെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോന്നു...വധുവിന്റെ പിതാവായ ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ടന്* രാജാവിനോട് പരാതിപെട്ടു..പുത്രന്റെ പ്രവൃത്തിയില്* മനംനൊന്ത അദേഹം സത്യവൃതനെ രാജ്യഭ്രുഷ്ടനാക്കി ...

സത്യവൃതന്* രാജ്യമുപേക്ഷിച്ചു യാത്രയായി...ഈ പ്രവര്*ത്തനങ്ങളില്* ദുഖിതനായ രാജാവ് രാജ്യഭാരം കുലഗുരുവായ വസിഷ്ടനെ ഏല്പിച്ചു തപസ്സിനു പുറപ്പെട്ടു....
രാജാവാല്* ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്ത് അരാജകാവസ്ഥ വന്നു ചേര്*ന്നു....ഇങ്ങനെയിരിക്കെ തപ്പസ്സിനുപോയ വിശ്വാമിത്രന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും വിഷപ്പടക്കാനാവാതെ കഷ്ടതയില്ലായി...

ഒരു കുട്ടിയെ വിറ്റു ഉപജീവനം നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിശ്വാമിത്രപത്നി കുട്ടികളെയും കൂട്ടി യാത്രയായി..ഈ സമയത്ത് സത്യവൃതന്* അവരെ കണ്ടുമുട്ടി ....വിശ്വാമിത്രന്* തിരികയെത്തും വരെ അവര്*ക്കുള്ള ഭക്ഷണം താന്* നല്*കിക്കൊള്ളാമെന്നേറ്റു..വേട്ടയാടിക്കിട്ടുന് ന വസ്തുക്കള്* സത്യവൃതന്* ആശ്രമത്തിനു വെളിയില്* കൊണ്ടുവെയ്ക്കും....അതെടുത്ത് വിശ്വാമിത്രപത്നി പാകം ചെയ്തു കുട്ടികള്*ക്ക് കൊടുക്കും....അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം സത്യവൃതനു ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല...അതില്* ദുഖിച്ചിരിക്കെ വസിഷ്ടന്റെ പശുവിനെ സത്യവൃതന്* കണ്ടെത്തി...ആ പശുവിനെ വധിച്ചു അതിന്റെ മാംസം അവര്*ക്ക് നല്*കി...താന്* വളര്*ത്തിപ്പോന്ന പശുവിനെ കൊന്ന സത്യവൃതനെ വസിഷ്ടന്* ശപിച്ചു ചണഡാലനാക്കി...

പിതൃകോപം,പരദാരാപഹരണം,ഗോവധം തുടങ്ങിയ പാപകര്*മ്മങ്ങള്* ചെയ്ത സത്യവൃതന്* "ത്രിശങ്കു" എന്നറിയപ്പെടാന്* തുടങ്ങി...ഇതില്* ദുഖിതനായ സത്യവൃതന്* ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാന്* തീരുമാനിച്ചു,,,,എന്നാല്* മഹാമായയായ പരാശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹത്താല്* അദേഹത്തിന് രാജ്യമുള്*പ്പെടെ സര്*വ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിച്ചു..

വളരെക്കാലം ഐശ്വര്യപൂര്*ണ്ണമായ രാജ്യഭരണം കാഴ്ചവച്ചതിനുശേഷം പുത്രനായ ഹരിശ്ച്ചന്ദ്രനെ രാജ്യഭാരമെല്പിച്ചു അദേഹം ഉടലോടെ സ്വര്*ഗം പൂകാനൊരുങ്ങി...അതിനുവേണ്ടി യാഗം നടത്താന്* നിശ്ചയിച്ചു..യാഗം നടത്തിതരണമെന്ന് അദേഹം വസിഷ്ടനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു...രാജാവുമായി നേരത്തെ തന്നെ രമ്യതയിലല്ലാത്ത വസിഷ്ടന്* രാജാവിനുവേണ്ടി യാഗം നടത്താന്* വിസമ്മതിച്ചു...വസിഷ്ടനുമായി ശത്രുതാ മനോഭാവം പുലര്*ത്തിപോരുന്ന വിശ്വാമിത്രന്* ത്രിശങ്കുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാന്* സന്നദ്ധനായി...യാഗപ്പുക ഉയര്*ന്നുപോങ്ങാന്* തുടങ്ങി....ത്രിശങ്കു ഉടലോടെ മുകളിലേക്കുയര്*ന്നു...ഇതിനനുവദിക്കാതെ ദേവന്മാര്* ത്രിശങ്കുവിനെ തലകീഴായി തള്ളിയിട്ടു...ത്രിശങ്കു താഴേക്കു വരാതെ വിശ്വാമിത്രന്* ,തന്റെ തപശക്തിയാല്* ഒരു പ്രത്യേക സ്വര്*ഗം നിര്*മ്മിച്ച്* ത്രിശങ്കുവിനെ അവിടെ നിലനിര്*ത്തി..ആ സ്വര്*ഗത്തിന് ത്രിശങ്കുസ്വര്*ഗമെന്ന് നാമവും ലഭിച്ചു...
ത്രിശങ്കു മാന്ധാതാവിന്റെ പുത്രനായ പുരുകുത്സന്* ,നര്*മദ എന്നാ നാഗകന്യകയെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത് ....നര്*മ്മദ അദേഹത്തെ പാതാളത്തിലേക്ക്* കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി..അവിടെ നാഗങ്ങളും ഗന്ധര്*വ്വന്മാരും തമ്മില്* മത്സരത്തിലാരുന്നു.... ഭാര്യസഹോദരന്മാരുടെ നിര്*ദ്ദേശപ്രകാരം പുരുകുത്സന്* നാഗങ്ങളുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തില്* പങ്കെടുത്തു ഗന്ധര്*വ്വന്മാരെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചു..ഇതില്* സന്തുഷ്ടരായ നാഗങ്ങള്* രാജാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചാശീര്*വദിച്ചു..പുരുകുത്സന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളില്*പ്പെട്ട ത്രിബന്ധനന്റെ പുത്രനായ സത്യവൃതനാണ് ത്രിശങ്കുവെന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് .... കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ദുര്*മ്മാര്*ഗ്ഗിയാരുന്ന സത്യവ്രതന്* ഒരിക്കല്* ഒരു വിവാഹ മണ്ഡപത്തില്* നിന്ന് വധുവിനെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോന്നു...വധുവിന്റെ പിതാവായ ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ടന്* രാജാവിനോട് പരാതിപെട്ടു..പുത്രന്റെ പ്രവൃത്തിയില്* മനംനൊന്ത അദേഹം സത്യവൃതനെ രാജ്യഭ്രുഷ്ടനാക്കി ... സത്യവൃതന്* രാജ്യമുപേക്ഷിച്ചു യാത്രയായി...ഈ പ്രവര്*ത്തനങ്ങളില്* ദുഖിതനായ രാജാവ് രാജ്യഭാരം കുലഗുരുവായ വസിഷ്ടനെ ഏല്പിച്ചു തപസ്സിനു പുറപ്പെട്ടു.... രാജാവാല്* ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്ത് അരാജകാവസ്ഥ വന്നു ചേര്*ന്നു....ഇങ്ങനെയിരിക്കെ തപ്പസ്സിനുപോയ വിശ്വാമിത്രന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും വിഷപ്പടക്കാനാവാതെ കഷ്ടതയില്ലായി... ഒരു കുട്ടിയെ വിറ്റു ഉപജീവനം നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിശ്വാമിത്രപത്നി കുട്ടികളെയും കൂട്ടി യാത്രയായി..ഈ സമയത്ത് സത്യവൃതന്* അവരെ കണ്ടുമുട്ടി ....വിശ്വാമിത്രന്* തിരികയെത്തും വരെ അവര്*ക്കുള്ള ഭക്ഷണം താന്* നല്*കിക്കൊള്ളാമെന്നേറ്റു..വേട്ടയാടിക്കിട്ടുന് ന വസ്തുക്കള്* സത്യവൃതന്* ആശ്രമത്തിനു വെളിയില്* കൊണ്ടുവെയ്ക്കും....അതെടുത്ത് വിശ്വാമിത്രപത്നി പാകം ചെയ്തു കുട്ടികള്*ക്ക് കൊടുക്കും....അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം സത്യവൃതനു ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല...അതില്* ദുഖിച്ചിരിക്കെ വസിഷ്ടന്റെ പശുവിനെ സത്യവൃതന്* കണ്ടെത്തി...ആ പശുവിനെ വധിച്ചു അതിന്റെ മാംസം അവര്*ക്ക് നല്*കി...താന്* വളര്*ത്തിപ്പോന്ന പശുവിനെ കൊന്ന സത്യവൃതനെ വസിഷ്ടന്* ശപിച്ചു ചണഡാലനാക്കി... പിതൃകോപം,പരദാരാപഹരണം,ഗോവധം തുടങ്ങിയ പാപകര്*മ്മങ്ങള്* ചെയ്ത സത്യവൃതന്* "ത്രിശങ്കു" എന്നറിയപ്പെടാന്* തുടങ്ങി...ഇതില്* ദുഖിതനായ സത്യവൃതന്* ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാന്* തീരുമാനിച്ചു,,,,എന്നാല്* മഹാമായയായ പരാശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹത്താല്* അദേഹത്തിന് രാജ്യമുള്*പ്പെടെ സര്*വ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിച്ചു.. വളരെക്കാലം ഐശ്വര്യപൂര്*ണ്ണമായ രാജ്യഭരണം കാഴ്ചവച്ചതിനുശേഷം പുത്രനായ ഹരിശ്ച്ചന്ദ്രനെ രാജ്യഭാരമെല്പിച്ചു അദേഹം ഉടലോടെ സ്വര്*ഗം പൂകാനൊരുങ്ങി...അതിനുവേണ്ടി യാഗം നടത്താന്* നിശ്ചയിച്ചു..യാഗം നടത്തിതരണമെന്ന് അദേഹം വസിഷ്ടനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു...രാജാവുമായി നേരത്തെ തന്നെ രമ്യതയിലല്ലാത്ത വസിഷ്ടന്* രാജാവിനുവേണ്ടി യാഗം നടത്താന്* വിസമ്മതിച്ചു...വസിഷ്ടനുമായി ശത്രുതാ മനോഭാവം പുലര്*ത്തിപോരുന്ന വിശ്വാമിത്രന്* ത്രിശങ്കുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാന്* സന്നദ്ധനായി...യാഗപ്പുക ഉയര്*ന്നുപോങ്ങാന്* തുടങ്ങി....ത്രിശങ്കു ഉടലോടെ മുകളിലേക്കുയര്*ന്നു...ഇതിനനുവദിക്കാതെ ദേവന്മാര്* ത്രിശങ്കുവിനെ തലകീഴായി തള്ളിയിട്ടു...ത്രിശങ്കു താഴേക്കു വരാതെ വിശ്വാമിത്രന്* ,തന്റെ തപശക്തിയാല്* ഒരു പ്രത്യേക സ്വര്*ഗം നിര്*മ്മിച്ച്* ത്രിശങ്കുവിനെ അവിടെ നിലനിര്*ത്തി..ആ സ്വര്*ഗത്തിന് ത്രിശങ്കുസ്വര്*ഗമെന്ന് നാമവും ലഭിച്ചു...

A community photo gallery - BizHat.com Photo Gallery

Keywords: stories,puranakadhakal,devotional stories,articles