Results 1 to 1 of 1

Thread: ശിവരാത്രി

 1. #1
  Join Date
  Nov 2009
  Posts
  76,596

  Default ശിവരാത്രി


  ലോകൈകനാഥനായ പരമശിവനു വേണ്ടി പാര്*വതീദേവി ഉറക്കമിളച്ചു പ്രാര്*ഥിച്ച രാത്രിയാണത്രേ ശിവരാത്രി. മാഘമാസത്തിലെ കൃഷ്*ണപക്ഷ ചതുര്*ദശി ദിവസമായിരുന്നു അത്*. അതുകൊണ്ട്* എല്ലാ കൊല്ലവും മാഘ മാസത്തിലെ കറുത്ത ചതുര്*ദശി ദിവസം ഭാരതം മുഴുവന്* ശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നു.
  ശിവ ഭക്*തര്*ക്ക്* വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്* ഇത്*. ആലസ്യമാകുന്ന നിദ്രയില്* ആണ്ടു കിടക്കുന്ന മാനവരാശിയെ തട്ടിയുണര്*ത്തി മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ ഉത്തേജനമേകാനാണ്* വര്*ഷത്തില്* ഒരിക്കല്* ശിവരാത്രി എത്തുന്നത്*.

  കൂവളത്തിന്റെ ഇലകള്* ശിവന്* അര്*പ്പിക്കുന്നതും ഉപവാസമനുഷ്*ടിക്കുന്നതും രാത്രി ഉറക്കമിളക്കുന്നതുമൊക്കെയാണ്* ഈ ദിവസത്തെ പ്രധാന ആചാരങ്ങള്*. ശിവലിംഗങ്ങളെ പാലും തേനുംകൊണ്ട്* അഭിഷേകം ചെയത്* അവയെ ആരാധിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ട്*. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിലും വിശ്വാസികള്* ഈ ദിനത്തില്* ഭാങ്ക്* ചേര്*ത്ത്* നിര്*മ്മിക്കുന്ന ലസ്സി എന്ന മധുര പാനീയം കുടിക്കുന്നു. ശിവന്റെ ഇഷ്*ട പാനീയമാണ്* അത്* എന്നാണ്* അവരുടെ വിശ്വാസം.വ്യക്*തിക്കും കുടുംബത്തിനും ശാന്തിയും ആനന്ദവും സമഭാവനയും കൈവരിക്കാന്* ശിവരാത്രി അനുഷ്*ഠാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും

  വ്രതാനുഷ്*ഠാനത്തോടെയാണ്* ഭക്*തര്* ശിവരാത്രി കൊണ്ടാടുന്നത്*. ചതുര്*ദ്ദശി അര്*ധരാത്രിയില്* വരുന്ന ദിവസമാണ്* വ്രതം ആചരിക്കുന്നത്*. മഹാദേവ പ്രീതിക്കായി നടത്തേണ്ട ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വ്രതാനുഷ്*ഠാനവും ഇതാണ്*. ശിവരാത്രി നാളില്* ബ്രഹ്*മമുഹൂര്*ത്തത്തില്* എഴുന്നേറ്റ്* സ്*നാനാദി കര്*മ്മങ്ങള്* ചെയ്*ത് ഭസ്*മം തൊട്ട്* രുദ്രാക്ഷമാല അണിഞ്ഞ്* ശിവസ്*തുതികളും പഞ്ചാക്ഷരീ മന്ത്രങ്ങളും ജപിച്ച്* ശിവക്ഷേത്രത്തില്* ദര്*ശനം നടത്തുക. കഴിവതും ക്ഷേത്രത്തില്* തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതാണ്* ഉത്തമം.

  രാത്രിയുടെ നാല്* യാമങ്ങളിലായി പരമ്പരാഗതമായ രീതിയില്* ശിവാരാധന നടത്താറുണ്ട്*. ആദ്യയാമത്തില്* ഈശാന മൂര്*ത്തിയായ ഭഗവാനെ പാലില്* സ്*നാനം ചെയ്യിച്ച്* ആരാധിക്കുന്നു. രണ്ടാംയാമത്തില്* ആഘോര മൂര്*ത്തിയായി തൈരുകൊണ്ടും മൂന്നാംയാമത്തില്* വാമദേവമൂര്*ത്തിയായി നെയ്യുകൊണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. അന്ത്യയാമത്തില്* സദ്യോജാത സ്വരൂപിയായ ഭഗവാനെ തേനില്* കുളിപ്പിച്ചും ആരാധന നടത്തുന്നു. ഗംഗാജലം, പാല്* എന്നിവ അഭിഷേകം ചെയ്*തും വില്വദളങ്ങളാലുള്ള മാലകളാലും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളാലും ആരാധന നടത്താറുണ്ട്*. ജപം ആരതി, ഭജനഗാനങ്ങള്*, നൈവേദ്യം തുടങ്ങിയവ അര്*പ്പിച്ച്* അവസാനം ഭക്*തന്* തന്നെത്തന്നെ ഭഗവാന്റ കാല്*ക്കല്* സമര്*പിക്കുന്നു.

  സൃഷ്*ടികര്*ത്താവായ ബ്രഹ്*മാവും മഹാവിഷ്*ണുവും തമ്മിലുണ്ടായ തര്*ക്കവും യുദ്ധവുമാണ്* ശിവപുരാണത്തിലെ ഐതിഹ്യത്തിന്റെ പ്രധാന പൊരുള്*. പാലാഴി മഥനവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട കഥയാണ്* ഇതിനുള്ളത്*. ജരാനര ബാധിച്ച ദേവന്മാരുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്* അമൃത്* കടഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്* മന്ഥര പര്*വതത്തെ മത്തായും സര്*പ്പശ്രേഷ്*ഠനായ വാസുകിയെ കയറായും ഉപയോഗിച്ചു.

  ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ചേര്*ന്നുള്ള കടച്ചില്* പുരോഗമിച്ചപ്പോള്* വാസുകി കാളകൂട വിഷം ഛര്*ദ്ദിച്ചു. വിഷം ഭൂമിയില്* പതിച്ചാല്* ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ദുരന്തം മുന്നില്* കണ്ട്* പരമശിവന്* വിഷം പാനം ചെയ്*തു. മഹാദേവന്റെ മഹാത്യാഗത്തെ സ്*തുതിച്ച്* ദേവഗണങ്ങള്* രാത്രി മുഴുവന്* ഉണര്*ന്നിരുന്ന്* ശിവഭജനം ചെയ്*തുവെന്നാണ്* ഐതിഹ്യം. ഇത്* കമ്പരാമായണത്തിലാണുള്ളത്*. അതിനാല്* കുംഭമാസത്തിലെ ചതുര്*ദശി ദിവസം ശിവഭക്*തര്* ആഹാരം കഴിക്കാതെ ഉറക്കമൊഴിച്ച്* ശിവസങ്കീര്*ത്തനം ചെയ്*തു വ്രതമനുഷ്*ഠിച്ചു. അതാണ്* ശിവരാത്രിയായി കൊണ്ടാടുന്നത്*.

  പാവപ്പട്ട ഒരു വേടന്* പകലന്തിയോളം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ടും ഒരു മൃഗത്തേയും വേട്ടയാടാന്* കഴിഞ്ഞില്ല. രാത്രി വന്നണഞ്ഞു. വേടനാകട്ട വീട്ടില്*നിന്നും അതിദൂരത്തിലായിരുന്നു. സ്വയംരക്ഷ കരുതി അടുത്തുകണ്ട ഒരു മരത്തിലയാള്* കയറിക്കൂടി. അതൊരു കൂവള മരമായിരുന്നു. രാത്രി മുഴുവന്* അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടാന്* അയാള്* തീരുമാനിച്ചു. ഭക്ഷണത്തിനു വകയില്ലാതെ തന്നേയും കാത്ത്* വീട്ടില്* കഴിയുന്ന ഭാര്യയേയും മക്കളേയുമോര്*ത്ത്* അയാള്* വിലപിച്ചു.
  വേടന്റ കണ്ണുകളില്*നിന്നും കണ്ണുനീര്* ധാരയായി ഒഴുകി. അത്* വില്വദളങ്ങളില്* വീണ്* ഇലകള്* താഴോട്ട്* വീണു. താഴെയുണ്ടായിരുന്ന ശിവലിംഗത്തിലാണ്* അവ പതിച്ചത്*. അങ്ങിനെ ആ വേടന്* അറിയാതെയാണങ്കിലും ശിവപൂജ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത പരിതസ്*ഥിതിയിലാണെങ്കിലും ശിവരാത്രിനാള്* ഉപവസിക്കുകയും ശിവലിംഗത്തില്* കണ്ണുനീരില്*ക്കുളിച്ച വില്വപത്രങ്ങളാല്* അര്*ച്ചിക്കുകയും ചെയ്*ത ആ പുണ്യാത്മാവ്* ശിവലോകം പൂകിയതായാണ്* കഥ


  Lord Shiva More Stills
  Last edited by sherlyk; 03-04-2014 at 03:38 PM.

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •