പൂർവികരുടെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന